Włoskie praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach dwuletniego projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – szkoła pozyskała środki unijne na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w latach 2019 -2021 w Hiszpanii i Włoszech.

W trakcie realizacji projektu główny nacisk położony był na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Ważne było również to, iż młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż, bardzo mobilizowała się do pracy i dzięki temu osiągnęła lepsze wyniki w nauce.

W bieżącym roku szkolnym w okresie 28.10.2019 –  8.11.2019 grupa 18 uczennic i uczniów klas 4a, 4b, 4c i 4d w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe we Włoszech. Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym. Szkoła jako instytucja wysyłająca nawiązała współpracę z włoskim partnerem projektu firmą Sistema Turismo z siedzibą w Rimini, która specjalizuje się w organizowaniu staży, wyjazdów szkoleniowych dla młodych osób z całej Europy. Sistema Turismo oferuje pomoc w organizacji programów tak, aby uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Włoch, zarówno w zakresie szkoleniowym jak i osobistym.
Włoski partner projektu w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie miasta Rimini.

Realizacja projektu otworzyła nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Praktyka w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocniła cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez włoskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w działaniu wystawione przez organizację przyjmującą, dokument Europass Mobility oraz  indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Rimini. Odbyli dwie wycieczki kulturowe do Wenecji oraz San Marino. Największą atrakcją dla uczestników stanowił klimat kryjący się w małych zaułkach, uliczkach i mostach Wenecji. Natomiast niewielka republika San Marino zaoferowała piękne widoki i architekturę.

Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Całością projektu zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik.  W przygotowanie wyjazdu do Rimini zaangażowani byli Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Agnieszka Wybraniec – nauczyciel języka polskiego  oraz Dariusz Kucharczyk – nauczyciel języka angielskiego.
Opiekę podczas pobytu w Rimini sprawowały Agnieszka Wybraniec i Ewa Góźdź.

 

Skip to content