Technik geodeta

Dlaczego warto wybrać ten zawód ?

Geodeta to zawód przyszłościowy i opłacalny. Jest to osoba zajmująca się m.in. pomiarem działek i innych gruntów, sporządzaniem planów, map i kosztorysów geodezyjnych oraz wykonywaniem podziałów nieruchomości. Praca geodety jest niezbędna przy planowaniu budowy domu, prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, wykonywaniu instalacji podziemnych czy też projektów dróg i autostrad, dlatego osoby z wykształceniem geodezyjnym są bardzo cenione na rynku pracy i z łatwością znajdą zatrudnienie w firmach geodezyjnych i budowlanych a także w wydziałach geodezji na różnych szczeblach w administracji samorządowej.

Kwalifikacje w zawodzie technik geodeta
Kwalifikacja 1. – BUD.20 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Kwalifikacja 2. – BUD.21 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
 • wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

 • Geodezja ogólna
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Prawo w geodezji
 • Działalność gospodarcza w geodezji
 • Język obcy w geodezji
 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • Prace obliczeniowe i kartograficzne
 • Geomatyka
 • Rysunek geodezyjny
 • Dokumentacja katastralna

Predyspozycje do zawodu technika geodety:

 • odpowiedzialność
 • systematyczność i dokładność
 • zrównoważenie emocjonalne
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • wyobraźnia przestrzenna
 • zainteresowania techniczne i przyrodnicze
 • orientacja w terenie
 • odporność na zmienne warunki pracy
 • dobry stan zdrowia

Możliwość dalszego kształcenia

Technik geodeta może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w ramach studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku geodezja i kartografia.

Miejsce pracy technika geodety:

 • przedsiębiorstwo geodezyjne
 • firma kartograficzna
 • fotogrametria
 • firmy drogowe i ogólnobudowlane
 • organy administracji państwowej i samorządowej
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych

 

Jeśli podoba Ci się ten zawód

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !!!

Skip to content