Edukacja Zawodowa w Praktyce

 

 

 

 

Adresaci projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych.
W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

 

Cel główny projektu

Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Cele szczegółowe projektu
 • wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych przez 1000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami u 200 nauczycieli szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 2000 uczniom/uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:

 • ich udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych),
 • ich udział w wyjazdowych dwudniowych 12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce;
 • doposażenie szkół Beneficjentów Ostatecznych (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy sprzętu multimedialnego (koszt ok. 12000 zł) i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu (koszt ok. 22000 zł/szkołę), dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt.

Wsparcie zostanie udzielone 1000 uczniom/uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez ich udział:

 • w 160-godzinnych płatnych stażach (50 osób)
 • w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze od 80 do 120 godzin – w zależności od zawodu (950 osób)

Wsparcie zostanie udzielone 200 nauczycielom przedmiotów zawodowych Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:

 • ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej
 • opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej z wykorzystaniem ICT

Nasza szkoła w ramach realizacji projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce” otrzymała w dniu 20 listopada tablicę interaktywną wraz z wyposażeniem multimedialnym – sprzęt został zainstalowany pracowni komputerowej. Nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz inni członkowie Rady Pedagogicznej zostali przeszkoleni w zakresie działania i obsługi sprzętu.
W projekcie uczestniczą nauczyciele: Anna Sławek, Hanna Jasek, Agnieszka Sadowska, Halina Ciszewska.

Nauczyciele piszący projekt wzięli udział w stacjonarnych warsztatach „ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej” w SCDN w Kielcach w dniu 3 grudnia 2013 r., a obecnie trwają konsultacje na platformie e-learningowej odnośnie tworzenia interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej.

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego w Wólce Milanowskiej

40 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik handlowiec i technik hotelarstwa wzięło udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej k. Nowej Słupi.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizowane są w celu wspomagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy stosują nowoczesne techniki i narzędzia w doradztwie zawodowym.

Uczniowie z klas drugich chętnie wyjechali na tego typu warsztaty i spędzili czas poza szkołą bardzo pracowicie. Pierwszego dnia uczniowie zostali poddani badaniom testowym rozpoznawania umiejętności mocnych i słabych stron, a następnie przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem programu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego” przy użyciu tabletów i laptopów.

W kolejnym dniu przybliżono uczniom metody szukania pracy, jak również przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas wyjazdowych warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych i psychologów młodzież lepiej poznaje swoje preferencje zawodowe, a także poznaje się nawzajem. Czas spędzony w malowniczej miejscowości u podnóża Gór Świętokrzyskich pozwolił uczniom na wiele refleksji na temat swojej przyszłości zarówno edukacyjnej, jak również zawodowej.

 

Doposażenie szkoły w branżowe pomoce dydaktyczne

Doposażenie szkół Beneficjentów Ostatecznych (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy sprzętu multimedialnego (koszt ok. 12000 zł) i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu (koszt ok. 22000 zł/szkołę), dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt.

W ramach udziału w projekcie szkoła otrzymała oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego oraz zestaw sprzętu multimedialnego – tablica interaktywna, laptop(koszt ok. 12000 zł). Ponadto doposażenie objęło zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu(koszt ok. 22000 zł/szkołę):

• Technik hotelarstwa:
– odkurzacz hotelowy nvq 200-22
– wózek hotelowy ML 135 -2 szt.
– wózek hotelowy na bieliznę ML 116 – 2 szt.
– stolik room service ML 8096
– wózek serwisowy TM2815 TwinMop – 2 szt.
– zestaw do prasowania: żelazko i deska do prasowania – 2 szt.
– wózek kelnerski 3 półkowy -3 szt.
– Stalgast pomocnik kelnerski
* zał. FOLDER 1

• Technik handlowiec:
– wagi elektroniczne – 3szt.
– kasy fiskalne – 3 szt.
– metkownice – 3 szt.
* zał. FOLDER 2

 

Zajęcia stacjonarne i e-learningowe

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych- stacjonarnych i e-learningowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych).

Harmonogram działań w projekcie przedstawiał się następująco:

•  TECHNIK HOTELARSTWA
* zał. 1
* zał. FOLDER 3
•  TECHNIK HANDLOWIEC
* zał. 2
* zał. FOLDER 4

Ponadto uczniowie opracowali projekt edukacyjny dla:

 • zawodu technik hotelarstwa – „Technik hotelarstwa – zawodem kluczowym dla regionu”
  (przykładowa praca jednej z grup uczniów – * zał. 3)
 • zawodu technik handlowiec – „Technik handlowiec – zawodem kluczowym dla regionu”
  (przykładowa praca jednej z grup uczniów – * zał. 4)

Projekt ten był opracowywany przez zespoły 4 osobowe, podczas zaplanowanych konsultacji stacjonarnych oraz e- learningowych.

Jak twierdzą uczniowie praca w grupach przyniosła im duże korzyści, gdyż mogli oni wymienić swoje doświadczenia i wykorzystać pomysły wszystkich uczestników projektu.

Udział w projekcie dał uczniom dużo satysfakcji. Uczestnicy czuli zadowolenie z powierzonego do wykonania zadania, które pozwoliło na zdobycie ogromnego zasobu wiedzy i umiejętności.

Wykonanie projektu pozwoliło na utwierdzenie w przekonaniu, że wybrany przez nich zawód jest zawodem kluczowym zarówno dla regionu świętokrzyskiego jak i pozostałych regionów Polski.

 

Podsumowanie działań uczniów

Podsumowaniem działań uczniów były prezentacje przedstawiane przez poszczególne grupy.

Prezentacja i podsumowanie projektu odbyło się 11 czerwca 2014 r.

Podczas prezentacji uczniowie zademonstrowali efekty swojej pracy. Przy użyciu tablicy interaktywnej pokazali i omówili wykonane przez siebie zadanie. Odbiorcami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, w szczególności uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Beneficjenta, czyli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowała asystent kierownika projektu – Małgorzata Grzegorczyk. Na spotkaniu były obecne dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec oraz wicedyrektor Zofia Białęcka. Pani Dyrektor podziękowała młodzieży i nauczycielom za wkład pracy wniesiony w realizację projektu oraz organizatorom za możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie. Podkreśliła również fakt, iż dzięki projektowi uczniowie zdobyli cenne umiejętności, które w przyszłości mogą im pomóc w wykonywaniu zawodu.

Prezentacje grup
• Technik hotelarstwa
(przykładowe sprawozdanie – * zał. 5)

• Technik handlowiec
(przykładowe sprawozdanie – * zał. 6)


* zał. FOLDER 5

 

Praktyki i staże zawodowe

Dzięki projektowi młodzież miała możliwości uczestniczenia w praktykach zawodowych:
– technik hotelarstwa – w Hotelu „Europa” w Starachowicach
– technik handlowiec w Przedsiębiorstwie Handlowo–Usługowym pana J.Kiełbasy

Natomiast jedna z uczennic, Ewa Maciąg odbyła miesięczny staż w sklepie „MIG” w Pawłowie.

* zał. FOLDER 6

Przygotowanie do happeningu

10 kwietnia 2015 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyło się spotkanie pracowników ŚCDN z dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie „Edukacja Zawodowa w Praktyce” oraz szkolnymi koordynatorami.

Spotkanie dotyczyło organizacji happeningu podsumowującego projekt, który zaplanowany jest na 2 czerwca 2015 roku.

Obecnie w szkole trwają przygotowania do jego organizacji, polegające na przydziale zadań poszczególnym grupom, przygotowaniu młodzieży do turnieju zawodowego, organizacji stoiska.

 

Wykorzystanie udziału w projekcie do działań marketingowych szkoły
 • zastosowanie metody projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej (nowoczesnego narzędzia kształcenia i samodoskonalenia)
 • praktyki i staże u pracodawców
 • wyjazdowe warsztaty z doradztwa zawodowego (12 godz.)
 • zastosowanie nowoczesnych narzędzi do planowania ścieżki kariery zawodowej oraz testu rozpoznawania mocnych i słabych stron ucznia szkoły zawodowej
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z wykorzystaniem IC,
 • doposażenie szkoły w branżowe pomoce dydaktyczne
 • doposażenie w sprzęt branżowy w ramach realizacji projektu w zawodzie technik handlowiec pozwoliło na stworzenie pracowni technik sprzedaży, która spełnia wymogi ośrodka egzaminacyjnego. Po raz pierwszy odbyły się tu egzaminy w sesji styczeń/luty 2015 r. w pierwszej kwalifikacji A.18 w zawodzie technik handlowiec.

 

Wreszcie przyszedł czas na podsumowanie projektu – happening

Dnia 2 czerwca 2015r. na terenie Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Targi Kielce odbyło się podsumowanie projektu systemowego województwa świętokrzyskiego „Edukacja Zawodowa w Praktyce” w formie happeningu. Happening to impreza składająca się z 17 „puzzli edukacyjnych” powiązanych ze sobą wspólną ideą, jaką jest: „Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego”. Uczestnikami happeningu były szkoły biorące udział w projekcie, przedstawiciele samorządów lokalnych, świata edukacji i biznesu.

Podczas happeningu odbyła się konferencja podsumowująca projekt, prezentacja stoisk szkolnych, warsztaty dla uczniów, turnieje zawodowe i koncert zespołu Mafia.

* zał. FOLDER 7

Nasza szkoła była reprezentowana w turnieju „Mistrz w zawodzie technik hotelarstwa”.

Podczas gali podsumowującej happening Technikum nr 1 w Starachowicach otrzymało szczególne wyróżnienie, znajdując się w gronie laureatów Konkursu na Najbardziej Aktywną Szkołę podczas realizacji projektu systemowego „Edukacja Zawodowa w Praktyce”. Kryteria oceny szkół w ramach konkursu obejmowały: terminowość i jakość rozliczeń, zawartość zakładki na stronie szkoły dotyczącej projektu systemowego „Edukacja Zawodowa w Praktyce”, zawartość szkolnej platformy e-learningowej, zawartość opublikowanych projektów szkolnych „Mój zawód zawodem kluczowym dla regionu”, współpraca szkoły z Gronem Targowym, ŚCITT i pracodawcami podczas realizacji praktyk zawodowych i stażu przez uczniów. Pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową w postaci laptopa odebrała Pani Dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty udziału, a nauczyciele podziękowania za pracę w projekcie.


Happening był objęty patronatem honorowym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Patronami medialnymi happeningu byli: Echo Dnia, TVP Kielce oraz Radio Kielce.

Jak twierdzą uczniowie praca w projekcie przyniosła im duże korzyści, gdyż mogli oni wymienić się doświadczeniami i wykorzystać pomysły wszystkich uczestników projektu.

Udział w projekcie dał uczniom dużo satysfakcji. Uczestnicy czuli zadowolenie z powierzonego im do wykonania zadania, które pozwoliło na zdobycie ogromnego zasobu wiedzy i umiejętności.

Wykonanie projektu pozwoliło na utwierdzenie w przekonaniu, że wybrany przez nich zawód jest zawodem kluczowym, zarówno dla regionu świętokrzyskiego, jak i pozostałych regionów Polski.

Projekt „Edukacja Zawodowa w Praktyce” jest dobrym przykładem zmian w szkolnictwie zawodowym, co jest szczególnie istotne w roku szkolnictwa zawodowego. Projekt łączy teorię z praktyką, angażuje pracodawców w rozwój zawodowy potencjalnych pracowników oraz daje wskazówki na poprawę jakości kształcenia zawodowego, a jego efekty pozostaną widoczne wśród uczniów i nauczycieli przez dłuższy czas.

Autor: A.S.

Skip to content