Technik architektury krajobrazu

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja 1. – OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Kwalifikacja 2. – OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • Język obcy w architekturze krajobrazu
 • Przepisy ruchu drogowego kategorii T
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu

Wymagania psychofizyczne wskazane w zawodzie technik architektury krajobrazu:

 • systematyczność i dokładność
 • zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska
 • uzdolnienia plastyczne
 • ogólna sprawność ruchowa
 • rozróżnianie barw
 • wyobraźnia przestrzenna

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu
 • w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery,
 • w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe,
 • w biurach projektujących tereny zieleni,
 • w przedsiębiorstwach zakładających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta)
 • może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

 

Skip to content