Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region

 

Projekt „ Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Projektem objęta została  20 osobowa grupa młodzieży kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Okres realizacji projektu przypada na czas od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r.

Projekt realizowany jest  w szkole przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o., Gminą Kielce- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego (dla Naszej Szkoły jest to Turystyka zdrowotna i prozdrowotna), dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie świętokrzyskim.

W ramach realizowanego projektu uczniowie zostali objęci następującymi działaniami:

 1. Udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego
 2. Udział w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności
 3. Udział w warsztatach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami (Turystyka zdrowotna i prozdrowotna)
 4. Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych w ramach kształcenia dualnego prowadzonego przez przedsiębiorcę (Hotel Europa w Starachowicach)
 5. Płatnymi stażami i praktykami dla uczniów w przedsiębiorstwach (Hotel Europa w Starachowicach)
 6. Udział w blended- learningowym kursie doradztwa zawodowego zorganizowanego przez ŚCDN w Wólce Milanowskiej

Dodatkowo  uczniowie będą uczestniczyć w:

 • indywidualnych kursach zawodowych zakończonych egzaminem
 • specjalistycznych, zbiorowych kursach zawodowych (kurs barmański, baristyczny)

Działaniami projektowymi objęci są również nauczyciele odpowiedzialni za jego realizację w szkole (mgr Monika Maciejczak – koordynator, mgr inż. Anna Pastuszka – drugi nauczyciel biorący udział w projekcie).

Nauczyciele uczestniczą w:

 • seminariach tematycznych
 • branżowych sieciach współpracy i samokształcenia
 • warsztatach branżowych
 • wyjazdach studyjnych w ramach kształcenia dualnego – Szwajcaria
 • doskonalących kursach zawodowych dla nauczycieli w Wólce Milanowskiej
 • warsztatach z doradztwa zawodowego
 • praktykach.

Realizacja Projektu „ Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”  przyniosła również korzyści dla Szkoły. W okresie wakacyjnym (sierpień 2017 r.) doposażono dwie pracownie dydaktyczne. W ramach działań utworzona została pracownia językowa do pracy w grupach, rozpoczęto również tworzenie pracowni obsługi konsumenta.

Skip to content