Technik ekonomista

Dlaczego warto wybrać ten zawód ?

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy. Posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Jest to zawód szerokoprofilowy stwarzający duże szanse zatrudnienia. Ekonomiści znajdują pracę w każdej jednostce gospodarczej. W czasie nauki w naszej szkole przygotujemy cię do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki na studiach wyższych. U nas nauczysz się także, jak założyć i prowadzić własną firmę.

Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista
Kwalifikacja 1. – EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Kwalifikacja 2. – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Praktyka zawodowa
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 6 tygodni. W trakcie praktyki uczniowie zdobywają umiejętności:

 • obsługi klienta w instytucjach administracyjnych i sekretariacie jednostki organizacyjnej
 • prowadzenia spraw finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych w jednostce organizacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

 • Podstawy ekonomii
 • Elementy prawa
 • Organizacja działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Pracownia ekonomiczna
 • Pracownia techniki biurowej
 • Pracownia statystyki
 • Pracownia kadr i płac
 • Praktyka zawodowa

Zawód ekonomisty należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi, logiczne myślenie. Dlatego dla przyszłego ekonomisty istotne są takie cechy osobiste, jak:

 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji uwagi
 • dobra pamięć – szczególnie do cyfr
 • uzdolnienia rachunkowe
 • rozumowanie logiczne
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • niezależność, samodzielność w realizacji zadań
 • inicjatywność, dokładność, ciekawość
 • gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista zapewnia zdobycie wiedzy na temat:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzania biznesplanu
 • obsługi programu Subiekt GT
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
 • obsługi programu kadrowo – płacowego Gratyfikant GT, programu Płatnik
 • obsługi programu Rachmistrz GT

Kierunki studiów związane z ekonomią:

 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość
 • Ekonomika menadżerska
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zawody związane z kierunkiem technika ekonomisty:

 • bankowiec
 • doradca finansowy
 • doradca inwestycyjny
 • agent ubezpieczeniowy
 • asystent menedżera
 • menedżer
 • urzędnik podatkowy
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych
 • księgowy
 • sekretarz, sekretarka
 • agent celny
 • spedytor
 • pośrednik pracy
Skip to content