Technik technologii żywności

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nadzorowania przebiegu produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu
 • kontrolowania jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu
 • organizowania i nadzorowania pracy, aby przebiegała zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystania maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • dokumentowania zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określania na tej podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi
 • opracowywania receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdrażania ich do produkcji (próby technologiczne) oraz korygowania zaobserwowanych wady i braków
 • wykonywania specjalistycznych analiz (fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

Kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności
Kwalifikacja 1.
– SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
– SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych – w roku szkolnym 2020/2021
– SPC.04.  Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, oferując kształcenie w zawodzie technik technologii żywności i uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz wykorzystując możliwości organizacyjne i kadrowe, w kwalifikacji K1 wyznacza na początku etapu edukacyjnego jedną z czterech w/w kwalifikacji.

Kwalifikacja 2. – SPC.07.  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Miejsca pracy techników technologii żywności:

 • zakłady przetwórstwa spożywczego
 • zakłady gastronomiczne
 • zakłady cukierniczych
 • hurtownie spożywcze

Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych typowych stanowiskach np.:

 • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby
 • kierownika średniego (zmiany, wydziału, linii) i niższego (mistrz, brygadzista) szczebla, który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy. Przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn itp.
 • laboranta – bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu.
Skip to content