Projekt Erasmus+

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na europejskich praktykach z programem ERASMUS+

Projekty mobilności w programie ERASMUS+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

W związku z zakończeniem projektu mobilności pt. „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” nr 2014-1-PL01-KA102-000576 realizowanego w ZSZ nr 1 w Starachowicach w ramach programu ERASMUS+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja1. Mobilność Edukacyjna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja programu, dokonała podsumowania i oceny złożonego raportu końcowego.

Projekt zaplanowany był na lata 2014-2016. W tym okresie praktyki zagraniczne odbyło 72 uczniów naszej szkoły (w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych) w przedsiębiorstwach na terenie Hiszpanii i Włoch. Projekt został opracowany przez nauczycieli ZSZ nr 1, całkowita kwota pozyskanych środków unijnych na realizację zagranicznych praktyk zawodowych wynosiła 197 072,00 EUR. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 jako organizacja wnioskująca , odpowiedzialny był za prowadzenie projektu we wszystkich kategoriach: wsparcia indywidualnego, organizacyjnego i podróży.
Narodowa Agencja bardzo wysoko oceniła złożony raport i wszystkie podjęte działania.
W podsumowaniu oceny jakościowej podkreślono, iż projekt zrealizowano zgodnie z priorytetami akcji i sektora. Mobilności były zgodne z wybranym we wniosku profilem. Wnioskodawca prawidłowo zidentyfikował potrzeby uczestników projektu a podjęte działania właściwie na nie odpowiedziały. Partnerzy zagraniczni (Esmovia w Hiszpanii i Sistema Tourismo we Włoszech) dobrze wywiązali się ze swoich zadań. W ocenie projektu podkreślono, iż został on zrealizowany zgodnie z celami i założeniami przedstawionymi we wniosku oraz pozwolił na poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji uczestników. Realizacja projektu wskazuje na zaangażowanie partnerów, dobrą współpracę a także odpowiedni podział obowiązków. Zapewniono działania mające na celu właściwe przygotowanie uczestników do realizacji mobilności międzynarodowych. Pozytywnie oceniono przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Zrealizowane zostały również działania mające na celu właściwy monitoring, ewaluację projektu a także jego widoczność i upowszechnianie wyników.
Realizacja projektu potwierdziła, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.

Projekt opracował i koordynował zespół nauczycieli szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos, Hanna Jasek.
Obecnie zespół prowadzi prace związane z realizacją kolejnego projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Zespół koordynatorów projektu

Rok szkolny 2015/2016 – drugi rok realizacji projektu

Rozpoczęły się zajęcia przygotowujące do wyjazdu na staż pierwszej i drugiej grupy uczestników – staż w Walencji i Rimini.

PRAKTYKA ZAWODOWA W SŁONECZNEJ ITALII Z PROGRAMEM ERASMUS+

Osiemnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wróciła niedawno z Włoch, gdzie spędziła cztery niezapomniane tygodnie realizując swoje praktyki zawodowe. Była to druga grupa uczniów, która brała udział w praktykach zagranicznych w bieżącym roku szkolnym w ramach projektu w Programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna pt. „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”
W okresie 29.05 – 25.06.2016 r. uczniowie klas IIIa, IIIb i IIIc w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech.
Włoski partner projektu firma Sistema Turismo, z którą szkoła współpracuje od wielu lat, w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowania uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Rimini i Riccione. Miejsca staży były następujące:
1. Dagmara Lis, Karolina Kisiel (technik ekonomista) – firma Laboratory Logistica
2. Krystian Jagła (technik ekonomista) – firma szkoląca Foto SnapShop
3. Adrianna Dyoniziak, Aneta Misztal (technik ekonomista) – firma Asilo Infantine
4. Anna Kuracińska, Daria Szczodrak (technik hotelarstwa) – Hotel Eurhotel
5. Ewelina Sztabińska, Martyna Nowak, Bartosz Stępień (technik hotelarstwa) – Ferretti Hotel
6. Konrad Kunert, Rafał Danielski (technik żywienia) – Ferretti Hotel
7. Albert Jopkiewicz, Marta Radło (technik żywienia) – Ristorante Nautico
8. Ewa Derlatka, Patrycja Figiel (technik żywienia) – Hotel Eurhotel
9. Martyna Siwiec, Ola Styczyńska (technik żywienia) – Restauracja Strampalato
Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Młodzież uczyła się sporządzania potraw kuchni włoskiej, poznawała zasady funkcjonowania firm, urządzania hotelu oraz jego obsługi. Miała również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych, które doskonaliła też przed wyjazdem. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały wysoko ocenione przez włoskich pracodawców.
W opinii dyrektora szkoły Moniki Wójcik, która uczestniczyła w wizycie monitorującej u włoskiego partnera projektu, realizacja praktyk zawodowych w formie zagranicznych staży daje uczniom lepszy start w dorosłe, zawodowe życie. Dyrektor bezpośrednio zapoznała się z warunkami pracy stażystów, wykonywanymi przez nich zadaniami oraz opiniami na temat zdyscyplinowania i odpowiedzialności swoich uczniów.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia i indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym.
Podczas pobytu we Włoszech uczniowie poznali również przebogatą kulturę tego kraju. Zwiedzili wiele wspaniałych miejsc: Rimini, San Marino i Florencję.
Projekt przygotowała grupa nauczycieli, odpowiedzialnych za realizację programu międzynarodowej współpracy w zakresie praktyk zagranicznych i mobilności uczniów: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik.
Kolejnym etapem prac będzie ewaluacja, upowszechnianie i raportowanie projektu. Zespół planuje również opracowywanie kolejnych projektów w programie Erasmus+, aby zagraniczne praktyki naszych uczniów były możliwe w przyszłych latach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z wizytą monitorującą w Walencji w programie ERASMUS+
W ramach realizowanego projektu pt. „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna odbyły się kolejne praktyki zagraniczne naszych uczniów.
W okresie 03.04. – 30.04.2016 r. grupa 18 uczestników Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 klas IIIa, IIIb i IIIc w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe w Hiszpanii.
W dniach 15-18 kwietnia 2016 r. odbyła się wizyta monitorująca u hiszpańskiego partnera projektu w Walencji. W wizycie uczestniczyła dyrektor szkoły Monika Wójcik.
Celem wizyty było zapoznanie z warunkami odbywania stażu, poznanie miejsc praktyk i pracy oraz kontrola realizacji programu stażu i programu kulturowego.

W pierwszym dniu wizyty dyrektor wzięła udział w spotkaniu z uczestnikami projektu oraz opiekunami ze strony polskiej i hiszpańskiej w siedzibie partnera projektu firmie ESMOVIA z Walencji. Celem spotkania była częściowa ewaluacja projektu. Podsumowując pierwszą część praktyk, młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu i pracy u hiszpańskich pracodawców. Partner hiszpański zapewnił miejsca praktyk w nowoczesnych, technicznie bardzo dobrze wyposażonych firmach ekonomiczno-gastronomiczno-hotelarskich na terenie Walencji, co dało uczestnikom możliwość zbierania i konfrontacji własnych doświadczeń zawodowych z rozwiązaniami europejskimi. Młodzież przedstawiła dzienniczki stażu, w których na bieżąco opisywała realizację programu.

Dyrektor zapoznała się również z poziomem wsparcia indywidualnego uczestników w zakresie warunków pobytu. Uczestnicy zostali zakwaterowani w wygodnym hotelu (4-osobowe pokoje z aneksami kuchennymi i pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet), z dogodnym dojazdem do miejsc odbywania praktyk. Zabezpieczono również transport lokalny poprzez wykupienie dla każdego uczestnika biletu okresowego umożliwiającego swobodne poruszanie się po Walencji wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Dyrektor obserwowała relacje panujące w grupie, postępy w doskonaleniu umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji społecznych uczniów.
W kolejnych dniach odbyły się wizyty w miejscach staży zawodowych uczniów u hiszpańskich pracodawców w firmach przyjmujących – restauracjach La Pampa, La Pepica, hotelu Neptuno, firmie handlowej Expo Regalo. Dyrektor bezpośrednio zapoznała się z warunkami pracy stażystów, wykonywanymi przez nich zadaniami oraz opiniami na temat zdyscyplinowania i odpowiedzialności swoich uczniów. Zwrócono uwagę na duże umiejętności zawodowe uczniów, ich zaangażowanie w pracę i radzenie sobie w nowym kulturowo i językowo miejscu.
Istotnym elementem projektu jest też realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali przepiękne zabytki Walencji i na pewno zapamiętają jej architekturę i niesamowity klimat. Duże wrażenie na wszystkich zrobił też pokaz flamenco, w którym dyrektor uczestniczyła razem ze wszystkimi stażystami i opiekunami projektu.
Na zakończenia wizyty odbyło się spotkanie uczestników z dyrektorem i koordynatorami, na którym omówiono wszystkie aspekty pobytu uczestników stażu, dokonano częściowego podsumowania projektu. Oceniając realizację programu zajęć, uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacji częściowej, podkreślali zaangażowanie w pracę i nabyte umiejętności zawodowe. Wysoko oceniono realizacje programu językowo –kulturowego. Uczestnicy podnieśli swoje umiejętności językowe zwłaszcza w aspekcie słownictwa zawodowego. Obie strony hiszpańska i polska wyraziły chęć kontynuowania współpracy.

 

W opinii dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Moniki Wójcik realizacja praktyk zawodowych w formie zagranicznych staży daje uczniom lepszy start w dorosłe, zawodowe życie. Mają oni możliwość sprawdzenia i pogłębienia swoich umiejętności zawodowych i językowych, poznania historii i kultury innych krajów. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym, zdecydowanie zwiększa ich szanse na rynku pracy.
Aby wyjazdy na praktyki zagraniczne naszych uczniów były możliwe w kolejnych latach, w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły na nauczyciele ZSZ nr 1 planują przygotowanie kolejnych projektów, w unijnym programie ERASMUS+.
Autor: M. A.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na europejskich praktykach z programem ERASMUS+

Rok szkolny 2014/2015 – pierwszy rok realizacji projektu

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest w ZSZ nr 1 projekt w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna uczniów pt. „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”. Zakłada on przeprowadzenie praktyk zawodowych dla naszych uczniów na terenie Włoch i Hiszpanii.
Praktyka w Rimini
W okresie 12.04 – 10.05.2015 r. grupa 18 uczniów klasy IIIa, IIIb i IIIc w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe we Włoszech.
Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym.
Włoski partner projektu Sistema Turismo w oparciu o uzgodniony program, potrzeby i zainteresowania uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Rimini, Miramare i Riccione. Miejsca staży były następujące:
1. Sylwia Sobczyk, Katarzyna Senderak, Paulina Nowak i Karol Parfian – Hotel Bengazi, Rimini
2. Paulina Mączakowska, Anita Tokarska- Hotel ROSABIANCA, Rimini
3. Kinga Borek, Natalia Domańska I Patrycja Sieczka – Hotel JOLIE, Rimini
5. Mateusz Fałek – Cooperativa Sociale Metis, Rimini
6. Magdalena Rokita – Segretario Generale Uil Scuola, Rimini
7. Angelika Kowalik I Karol Ptak – C.A.M.A.S, Rimini
8. Karolina Maj i Paulina Napora – Foto Snap Shop, Riccione
9. Sylwia Góżdź IntimoMare, Miramare
10. Marta Góra i Daniel Sobczak Lady Camelot, Miramare

 

Projekt otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Będą oni dzięki temu lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe.
Wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez włoskich pracodawców.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia i indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Rimini i okolicy. Na pewno zapamiętają architekturę i niesamowity klimat Wenecji i Rawenny. Szczególne wrażenie zrobiła na wszystkich wycieczka do San Marino – malowniczej Republiki położonej na wzgórzach wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli szkoły Ewę Góźdź, Marię Antonik, Hannę Jasek i Marię Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.

Na przełomie maja i czerwca, w ramach projektu, praktyki zawodowe odbywa kolejna grupa uczniów w Hiszpanii.

Praktyka w Walencji
W okresie 24.05 – 21.06.2015 r. grupa 18 uczniów klasy IIIa, IIIb i IIIc w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Hiszpański partner projektu ESMOVIA w oparciu o uzgodniony program, potrzeby i zainteresowania uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Walencji. Miejsca staży były następujące:
1. Natalia Nowak – Consortia Consultores
2.Karolina Kromer – Hotel del Carmen
3.Monika Malanowska – Get Me Apartments
4.Tomasz Derra – Get Me Apartments
5.Adrian Jankowicz – Supergourmet
6.Emilia Borek – Expo Regalo
7.Marlena Pajek – Expo Regalo
8.Ewa Maciąg – Expo Regalo
9.Jakub Ladyca – Expo Regalo
10.Ernest Smuga – Los Artes Hotel
11.Wojciech Dachowski – Los Artes Hotel
12.Diana Palacz – Hotel Beotriz Rey Don Jaime
13.Dominika Wiśnios – Hotel Beotriz Rey Don Jaime
14.Angelika Janek – Colegio Mayor Ausias Marca
15.Gabriela Góźdź – Colegio Mayor Ausias Marca
16.Cezary Wziątek – Supergourmet
17.Daniel Wycisk – NH CIUDAD DE VALENCIA
18.Jakub Staś – NH CIUDAD DE VALENCIA

Celem projektu było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym zawodowym), rozwój osobisty, podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczestników projektu na europejskim rynku pracy, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, poznanie kuchni i zwyczajów kulinarnych mieszkańców Hiszpanii w regionie Walencja.

Wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez hiszpańskich pracodawców.

W ramach programu kulturowego projektu, pobyt w Walencji obfitował w liczne atrakcje turystyczno-krajoznawcze. Stażyści zobaczyli Miasto Kultury i Sztuki, w których znajdują się m.in. największe w Europie oceanarium i delfinarium, kino, planetarium, muzeum XXI wieku, teatry oraz ogród botaniczny. Całość zajmuje obszar 350 tys. m.kw.

Poznali również inne atrakcje turystyczne Walencji m.in. najstarszą katedrę pochodzącą z XIII wieku (najprawdopodobniej znajduje się tu Święty Graal), barokowy kościół Basilica de la Virge dels Desamparat, La Lonja (Giełdę jedwabiu). W mieście jest też wiele obszarów zielonych, między innymi zabytkowy Jadri Botanic (Ogród Botaniczny) z XVI wieku oraz XVIII wieczne parki Jardins de l’Alameda i Jardins de Monfort.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia i indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową.

Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli, którzy zajmują się opracowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.

Autorzy: M.A., H.J.

Z dużą przyjemnością informujemy, że wrócimy do Włoch i Hiszpanii za rok, gdzie swoje praktyki w ramach realizowanego projektu odbędą uczniowie obecnych klas drugich.
Autor: M.A.

Program Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastąpił on kilka dotychczas realizowanych programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji – między innymi „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.
Zgodnie z założeniami program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Sukces ZSZ nr 1 w konkursie wniosków w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna uczniów jest kolejnym w obszarze pozyskiwania środków europejskich. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” od 2006 r przygotowuje wnioski do konkursów i z sukcesem zdobywa fundusze unijne na zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów. Do tej pory zorganizowano 9 projektów w ramach których na staże do Niemiec, Portugalii, Hiszpanii i Włoch wyjechali uczniowie ZSZ nr 1 w zawodach hotelarsko-gastronomicznych.
Nowy dwuletni projekt ERASMUS+ realizowany w ZSZ nr 1 pt. „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwój przedsiębiorczości” zakłada przeprowadzenie praktyki zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej, przygotowującej uczestników do startu na rynku pracy we własnej firmie lub u obcego pracodawcy. W trakcie realizacji projektu główny nacisk położony będzie na: wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy, poprawę stopnia przejrzystości i uznania kwalifikacji zawodowych oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Bardzo ważne jest również to, że młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż, bardzo mobilizuje się do pracy i dzięki temu osiąga lepsze wyniki w nauce.
W projekcie uczestniczą trzy strony – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach jako instytucja wysyłająca oraz Sistema Turismo we Włoszech i Esmovia w Hiszpanii jako partnerzy zagraniczni. Uczestnikami są uczniowie klas trzecich technikum w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

W okresie wdrażania projektu tzn. od grudnia 2014 do czerwca 2016 zorganizowane zostaną wyjazdy na staże czterech 18-osobowych grup uczestników wraz z opiekunami. Staże odbędą się w wybranych firmach przyjmujących. Organizacje partnerskie zagwarantowały dostęp do różnorodnych, nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych przedsiębiorstw handlowych, hotelarskich i gastronomicznych co zapewni realizację celów projektu. Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli, którzy zajmują się opracowaniem oraz realizacją programów międzynarodowej współpracy w ZSZ nr 1. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.
Autor: M.A.

Załączniki

legenda_wzor.doc

Ranking_uczniow_wzor.xls

Skip to content