Technik usług fryzjerskich

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów
 • wykonywania strzyżenia włosów
 • wykonywania stylizacji fryzur
 • wykonywania projektów fryzur

Kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich
Kwalifikacja 1. – FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
Kwalifikacja 2. – FRK.03. . Projektowanie i wykonywanie fryzur

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

 • Technologia fryzjerstwa
 • Higiena
 • Zarządzanie salonem
 • Podstawy pedagogiki – psychologii
 • Język obcy zawodowy
 • Materiały fryzjerskie
 • Projektowanie fryzur
 • Stylizacja fryzur
 • Pracownia fryzjerska
 • Pracownia projektowania fryzur
 • Pracownia stylizacji fryzur
 • Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika usług fryzjerskich:

 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów
 • spostrzegawczość, dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
 • uprzejmość i życzliwość raz uśmiech dla gości
 • zdolność zrozumienia innych
 • powściągliwość, cierpliwość, wyrozumiałość
 • sumienność i uczciwość zawodowa
 • kreatywność i sprawność w działaniu
 • gotowość do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych)

Posiadanie umiejętności technika usług fryzjerskich:

 • koncentracji , podzielności uwagi
 • logicznego myślenia i zwięzłego formułowania wniosków
 • podejmowania decyzji
 • zażegnywania konfliktów
 • pracy w zespole
 • radzenia sobie ze stresem
 • komunikowania się z ludźmi
 • zachowywania właściwego dystansu i postawy służbowej
 • poszanowanie dobrych obyczajów
 • wysoko rozwinięte poczucie obowiązku, odpowiedzialności i godności osobistej
 • dokładność i rzetelność, systematyczność i szybkie tempo pracy
 • zdyscyplinowanie, dokładność i zamiłowanie do porządku
 • chęć niesienia pomocy, stała gotowość świadczenia usług
 • poszanowanie mienia społecznego i powierzanego przez gości
 • zdolności innowacyjne i adaptacyjne
 • asertywność ( umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii, przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych)

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł z powodzeniem:

 • organizować i wyposażać zakład fryzjerski
 • dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry, wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie
 • kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich, stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą, dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii
 • stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji
 • dobierać peruki, treski, dopinki, tupety, udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów
 • wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej, wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur, prowadzić działalność promocyjną i marketingową
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • zapobiegać zagrożeniom w pracy, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, pokonywać bariery w procesie komunikowania
 • postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, stosować przepisy ochrony konsumenta, stosować normy jakościowe świadczenia usług
 • oceniać jakość usług, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, archiwizować dokumenty urzędowe
Skip to content