Technik usług fryzjerskich

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  • wykonywania zabiegów chemicznych włosów
  • wykonywania strzyżenia włosów
  • wykonywania stylizacji fryzur
  • wykonywania projektów fryzur

Kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich
Kwalifikacja 1. – FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
Kwalifikacja 2. – FRK.03. . Projektowanie i wykonywanie fryzur

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

  • Technologia fryzjerstwa
  • Higiena
  • Zarządzanie salonem
  • Podstawy pedagogiki – psychologii
  • Język obcy zawodowy
  • Materiały fryzjerskie
  • Projektowanie fryzur
  • Stylizacja fryzur
  • Pracownia fryzjerska
  • Pracownia projektowania fryzur
  • Pracownia stylizacji fryzur
  • Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika usług fryzjerskich:

  • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
  • pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów
  • spostrzegawczość, dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
  • uprzejmość i życzliwość raz uśmiech dla gości
  • zdolność zrozumienia innych
  • powściągliwość, cierpliwość, wyrozumiałość
  • sumienność i uczciwość zawodowa
  • kreatywność i sprawność w działaniu
  • gotowość do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych)

Posiadanie umiejętności technika usług fryzjerskich:

  • koncentracji , podzielności uwagi
  • logicznego myślenia i zwięzłego formułowania wniosków
  • podejmowania decyzji
  • zażegnywania konfliktów
  • pracy w zespole
  • radzenia sobie ze stresem
  • komunikowania się z ludźmi
  • zachowywania właściwego dystansu i postawy służbowej
  • poszanowanie dobrych obyczajów
  • wysoko rozwinięte poczucie obowiązku, odpowiedzialności i godności osobistej
  • dokładność i rzetelność, systematyczność i szybkie tempo pracy
  • zdyscyplinowanie, dokładność i zamiłowanie do porządku
  • chęć niesienia pomocy, stała gotowość świadczenia usług
  • poszanowanie mienia społecznego i powierzanego przez gości
  • zdolności innowacyjne i adaptacyjne
  • asertywność ( umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii, przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych)

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł z powodzeniem:

  • organizować i wyposażać zakład fryzjerski
  • dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie
  • dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry, wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie
  • kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich, stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą, dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii
  • stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji
  • dobierać peruki, treski, dopinki, tupety, udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów
  • wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej, wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur, prowadzić działalność promocyjną i marketingową
  • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  • zapobiegać zagrożeniom w pracy, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, pokonywać bariery w procesie komunikowania
  • postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, stosować przepisy ochrony konsumenta, stosować normy jakościowe świadczenia usług
  • oceniać jakość usług, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, archiwizować dokumenty urzędowe

 

 

 

 

Skip to content