Projekt POWER „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na europejskich praktykach z programem ERASMUS+

 

Projekt „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Materiały upowszechniające projekt
Hiszpańskie praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
W ramach dwuletniego projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – szkoła pozyskała środki unijne na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w latach 2016-2018 w Hiszpanii i Włoszech.

W trakcie realizacji projektu główny nacisk położony był na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Ważne było również to, iż młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż, bardzo mobilizowała się do pracy i dzięki temu osiągnęła lepsze wyniki w nauce.

W bieżącym roku szkolnym w okresie 29.04. – 26.05.2018 r. grupa 20 uczennic i uczniów klas IIIa, IIIb i IIIc w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe w Hiszpanii. Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym. Szkoła jako instytucja wysyłająca nawiązała współpracę z hiszpańskim partnerem projektu firmą ESMOVIA z siedzibą w Walencji, która specjalizuje się w organizowaniu staży, wyjazdów szkoleniowych dla młodych osób z całej Europy. Esmovia oferuje pomoc w organizacji programów tak, aby uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Hiszpanii, zarówno w zakresie szkoleniowym jak i osobistym.
Hiszpański partner projektu w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Walencji. Miejsca staży były następujące:

 1. Ilona Janikowska, Kamil Bidziński (technik ekonomista) – firma szkoląca Editorial Tirant Lo Blanch S.L./Administracja i logistyka
 2. Martyna Kończak, Joanna Kumek (technik ekonomista) – Museu de la Festa de Algemesi/ Administracja
 3. Mikołaj Falkiewicz, Ewa Jagieła, Wiktoria Kiepas, Karolina Kurp (technik ekonomista) – firma Expo Regalo
 4. Weronika Krawczyk, Anna Kułaga, Kamil Wróblewski (technik hotelarstwa) – Hotel Olympia
 5. Diana Skrucha, Ola Stępień (technik hotelarstwa) – Hotel Plaza Mercado
 6. Jagoda Jabłońska, Patrycja Szmalec (technik hotelarstwa) – Hotel Hospes Palau de la Mar
 7. Olga Kunert, Marcela Rokita (technik hotelarstwa) – Sweet Hotel Renasa
 8. Jakub Michnowski (technik żywienia) – Restauracja Contrapunto Les Arts /PALART/
 9. Maciej Iwaniec (technik żywienia) – Restauracja The Little Queen (CATERVALENCIA S.L.)
 10. Katarzyna Pękala (technik żywienia) – Hotel Checkin Valencia

Realizacja projektu otworzyła nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Praktyka w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocniła cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez hiszpańskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, dokument Europass Mobility oraz indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Walencji. Na pewno zapamiętają jej architekturę i niesamowity klimat. Wspaniałe zabytki starego miasta: katedra z XIII wieku, gdzie według starych podań znajduje się Święty Graal, kościół Basilica de la Virge dels Desamparats i liczne muzea. Duże wrażenie zrobiła na wszystkich wycieczka do Miasta Sztuki i Nauki (Ciudad de las Artes y las Cienias) niezwykłej dzielnicy miasta, gdzie znajduje się największe w Europie oceanarium, delfinarium, planetarium i Muzeum Nauki. Atrakcją kulturalną był pokaz Flamenco połączony z kolacją hiszpańską, co było okazją do poznania smaków Walencji, w tym jej specjalności kulinarnej dania Paella Valenciana. Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos Hanna Jasek. Całością zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik.

Uczniowie ZSZ nr 1 z certyfikatami Europass Mobilność w projekcie POWER

Kolejna grupa uczniów ZSZ nr 1 otrzymała europejskie certyfikaty Europass – Mobilność potwierdzające umiejętności i kompetencje zawodowe.
Od ubiegłego roku szkolnego w ZSZ nr 1 wdrażany jest projekt mobilności opracowany przez nauczycieli szkoły pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W ramach projektu zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech odbyła 20 osobowa grupa uczennic i uczniów w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Przez 4 tygodnie uczestnicy zdobywali umiejętności zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne u pracodawców na włoskim rynku pracy.

Projekt otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Będą oni dzięki temu lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe.
Wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez włoskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskali certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia od firm przyjmujących i indywidualne wykazy osiągnięć zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. ECVET to europejski system zbierania i przenoszenia osiągnięć zawodowych między różnymi krajami i rodzajami edukacji. Jednym z jego celów jest zwiększenie przejrzystości i czytelności kwalifikacji zawodowych osiąganych przez uczniów. Wszystkie certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali nowe sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności językowe – porozumiewania się z pracownikami w języku angielskim, organizacyjne – praca w zespole, rzetelność i dokładność na stanowisku pracy oraz społeczne – radzenie sobie ze stresem, dostosowanie się do nowych warunków kulturowych, podniesienie samooceny. Obecnie w ramach kontynuacji projektu zaplanowanego na lata 2016-2018 na swoje zagraniczne praktyki wyjeżdża kolejna 20 osobowa grupa uczniów i uczennic ZSZ nr 1 – do Walencji w Hiszpanii.

Przygotowanie kulturowo-pedagogiczno-językowe przed wyjazdem na staż do Hiszpanii

Kolejny rok trwają działania związane z realizacją dwuletniego projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt opracowany i realizowany przez nauczycieli ZSZ nr 1, skierowany jest do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich. Całkowita kwota pozyskanych środków unijnych wynosi 103 850,00 EUR (439 867,06 PLN).

Obecnie grupa 20 uczestników – uczennic i uczniów ZSZ nr 1 klas trzecich w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczy w zajęciach przygotowania kulturowo – pedagogiczno – językowego związanego z wyjazdem na zagraniczny staż do Hiszpanii. Pobyt zaplanowany jest w okresie 30.04. – 26.05. 2018 r. w Walencji.

Organizacja partnerska Esmovia w Hiszpanii zagwarantowała dostęp do różnorodnych, nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych przedsiębiorstw hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych aby zapewnić realizację celów projektu.
Celem przygotowania pedagogicznego z elementami psychologii jest omówienie i zapoznanie ze specyfiką bazy hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej w kraju przyjmującym, a także głębsze poznanie przez uczestników swojej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i praca w grupie.
Ponadto młodzież zapoznaje się z ideą portfolio zawodowego, Europassu, paszportu językowego oraz uznawalności osiągnięć zawodowych w Europie (ECVET) a także działalnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER.

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi dokumentami związanymi z wyjazdem: umowy, porozumienia o programie zajęć, zasadami uznania efektów uczenia się zdobytymi na zagranicznym stażu.
W ramach przygotowania językowego uczestnicy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności językowe w obszarze języka ogólnego oraz zawodowego, a także wypełniają dokumenty takie jak formularze aplikacyjne kraju przyjmującego, CV, list motywacyjny w języku angielskim, które są niezbędne w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą w kraju i zagranicą.

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy zapoznają się z kulturą, tradycją, zwyczajami kraju docelowego. Poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw hiszpańskich oraz region i miejscowość w której będą odbywać staże – Walencja.

Wyjeżdżający na staż uczniowie i uczennice otrzymają pomocne materiały przygotowane przez koordynatorów oraz materiały biurowe i pendriv’y przydatne do gromadzenia danych. W ramach spotkań omawiane są również zagadnienia związane z organizacją podróży – przelot samolotem do Walencji, ubezpieczenia (karty EKUZ i ubezpieczenie komercyjne) oraz pobytem w kraju partnera. Odbyło się również zebranie z rodzicami uczestników, na którym omówione zostały najważniejsze informacje związane z wyjazdem.

Wykorzystywany jest również Internet oraz doświadczenia uczestników projektów mobilności realizowanych w ZSZ nr 1 w latach poprzednich.

Zajęcia prowadzone są przez koordynatorów projektu Ewę Góźdź, Marię Bartos, Marię Antonik, Hannę Jasek oraz nauczycielkę języka angielskiego Annę Niewczas. Całość nadzoruje dyrektor szkoły Monika Wójcik.

Kolejny rok trwają działania związane z realizacją dwuletniego projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt opracowany i realizowany przez nauczycieli ZSZ nr 1, skierowany jest do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich. Całkowita kwota pozyskanych środków unijnych wynosi 103 850,00 EUR (439 867,06 PLN).

Obecnie grupa 20 uczestników – uczennic i uczniów ZSZ nr 1 klas trzecich w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczy w zajęciach przygotowania kulturowo – pedagogiczno – językowego związanego z wyjazdem na zagraniczny staż do Hiszpanii. Pobyt zaplanowany jest w okresie 30.04. – 26.05. 2018 r. w Walencji.

Organizacja partnerska  Esmovia w Hiszpanii zagwarantowała dostęp do różnorodnych, nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych przedsiębiorstw hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych aby zapewnić realizację celów projektu.
Celem przygotowania pedagogicznego z elementami psychologii jest omówienie i zapoznanie ze specyfiką bazy hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej w kraju przyjmującym, a także głębsze poznanie przez uczestników swojej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i praca w grupie.
Ponadto młodzież zapoznaje się z ideą portfolio zawodowego, Europassu, paszportu językowego oraz uznawalności osiągnięć zawodowych w Europie (ECVET) a także działalnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER.

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi dokumentami związanymi z wyjazdem: umowy, porozumienia o programie zajęć, zasadami uznania efektów uczenia się zdobytymi na zagranicznym stażu.
W ramach przygotowania językowego uczestnicy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności językowe w obszarze języka ogólnego oraz zawodowego, a także wypełniają dokumenty takie jak formularze aplikacyjne kraju przyjmującego, CV, list motywacyjny w języku angielskim, które są niezbędne w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą w kraju i zagranicą.

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy zapoznają się z kulturą, tradycją, zwyczajami kraju docelowego. Poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw hiszpańskich oraz region i miejscowość w której będą odbywać staże – Walencja.

Wyjeżdżający na staż uczniowie i uczennice otrzymają pomocne materiały przygotowane przez koordynatorów oraz materiały biurowe i pendriv’y przydatne do gromadzenia danych. W ramach spotkań omawiane są również zagadnienia związane z organizacją podróży – przelot samolotem do Walencji, ubezpieczenia (karty EKUZ i ubezpieczenie komercyjne) oraz pobytem w kraju partnera. Odbyło się również zebranie z rodzicami uczestników, na którym omówione zostały najważniejsze informacje związane z wyjazdem.

Wykorzystywany jest również Internet oraz doświadczenia uczestników projektów mobilności realizowanych w ZSZ nr 1 w latach poprzednich.

Zajęcia prowadzone są przez koordynatorów projektu Ewę Góźdź, Marię Bartos, Marię Antonik, Hannę Jasek oraz nauczycielkę języka angielskiego Annę Niewczas. Całość nadzoruje dyrektor szkoły Monika Wójcik.

Rekrutacja
To już drugi rok realizacji projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt  „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, opracowany przez nauczycieli szkoły, skierowany jest  do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich, wdrażany w okresie styczeń 2016 – czerwiec 2018. W trakcie realizacji główny nacisk położony jest na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w firmach przyjmujących za granicą, doskonalenie języków obcych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz poprawę stopnia przejrzystości i uznania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mają okazję do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania zakładów usługowych, gastronomicznych i hotelarskich w krajach partnerskich.  W maju 2017 r. został zorganizowany wyjazd  20-osobowej grupy uczestników na staże do Włoch a obecnie zakończyła się rekrutacja uczestników na praktyki zagraniczne, które odbędą się w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Hiszpanii w okresie 30.04.2018 r. – 26.05.2018 r.

Działania projektu skierowane są w bieżącym roku do uczniów klas trzecich – IIIa technik ekonomista, IIIb – technik hotelarstwa i IIIc – technik żywienia i usług gastronomicznych. W celu poinformowania potencjalnych uczestników od września  2017 r. prowadzono akcję promującą projekt. Uruchomiony został punkt konsultacyjno-doradczy, za który odpowiedzialni byli koordynatorzy projektu. Działania informacyjne obejmowały m.in.: spotkania i pokazy prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczestników realizujących projekt w ubiegłym roku, ogłoszenia, spotkanie z przedstawicielami lokalnych pracodawców, informacje na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z wytycznymi  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER,  rekrutację prowadzono w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny
 • jasno określone kryteria naboru

Rekrutację uczestników prowadziła szkolna komisja rekrutacyjna, w składzie: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele języka angielskiego, koordynatorzy projektu w oparciu o zasady zawarte w Regulaminie. Zasady rekrutacji oraz formularz aplikacyjny przedstawiono na tablicy informacyjnej projektu i stronie internetowej szkoły.  Na podstawie składanych dokumentów aplikacyjnych opracowano listy rankingowe i komisja  wyłoniła uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne do Walencji w Hiszpanii. Zgodnie z założeniami projektu na liście głównej zostało zakwalifikowanych 20 uczestników (8 uczniów w zawodzie technik ekonomista, 8 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 4 uczniów w zawodzie technik żywienia). Do listy głównej stworzono listę rezerwową potencjalnych uczestników.

Lista główna uczestników:

 1. Bidziński Kamil
 2. Falkiewicz Mikołaj
 3. Iwaniec Maciej
 4. Jabłońska Jagoda
 5. Jagieła Ewa
 6. Janikowska Ilona
 7. Kiepas Wiktoria
 8. Krawczyk Weronika
 9. Kułaga Anna
 10. Kumek Joanna
 11. Kunert Olga
 12. Kurp Karolina
 13. Mamerski Karol
 14. Michnowski Jakub
 15. Pękala Katarzyna
 16. Rokita Marcela
 17. Skrucha Diana
 18. Spadło Dominika
 19. Stępień Ola
 20. Szmalec Patrycja

Lista rezerwowa:

Rezerwa technik ekonomista

 1. Kończak Martyna
 2. Orczyk Angelika
 3. Jagiełło Ewelina

Rezerwa technik hotelarstwa

 1. Wróblewski Kamil
 2. Czernik Kamila
 3. Niewczas Patrycja
 4. Jeziorski Sebastian
 5. Wiśniowiecka Patrycja

W celu przygotowania do wyjazdu oraz integracji grupy rozpoczęły się dla uczestników  zaplanowane w projekcie zajęcia pedagogiczno-językowo-kulturowe.

Projekt opracował i koordynuje zespół nauczycieli: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos, Hanna Jasek.

Spotkania upowszechniające projekt

W ramach realizowanego projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER w ramach EFS na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, odbyły się spotkania z klasami trzecimi ZSZ nr 1.

W klasie IIIa spotkanie odbyło się dnia 13.11.2017r., w klasie IIIb – 17.11.2017r. i w klasie IIIc -14.12.2017r.

Młodzież zapoznała się z realizacją i efektami pierwszej części projektu dotyczącej stażu 20-osobowej grupy odbytego w Rimini we Włoszech.

Celem stażu było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym zawodowym), rozwój osobisty, podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczestników projektu na europejskim rynku pracy, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, poznanie kuchni i zwyczajów kulinarnych mieszkańców Włoch.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 z udziałem lokalnych przedsiębiorców

Ważnym elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 są wszelkie formy współpracy z lokalnym środowiskiem, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą.
W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się ciekawe spotkanie z przedstawicielami Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach.
Uczniowie klasy IIa zawód technik ekonomista, IIIb zawód technik organizacji reklamy, IIIc technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w szkoleniu połączonym z konkursem na temat obsługi i prowadzenia firmy w zakresie ubezpieczenia i bezpiecznej pracy. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach: kierownik Placówki Tomasz Staniek razem z pracownikiem KRUS Piotrem Krzakiem. Uczniowie poznali wiele ciekawych aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy, bezpieczeństwem pracy i ubezpieczeniem oraz prowadzeniem własnego biznesu.
Uczestnicy spotkania wykazali się znajomością poznanych zagadnień, rozwiązując test, przygotowany przez prowadzących szkolenie pracowników lokalnego rynku pracy. Najlepsi Sabina Chlewicka z kl. IIa, Natalia Dobosz z kl. IIIb oraz Justyna Koprowska z klasy IIIc otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS power banki – przenośne baterie, ładowarki do smartfona, tableta czy aparatu fotograficznego.Szkolenie było również doskonałą okazją do przedstawienia rezultatów projektu mobilności pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-023946 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Jest to projekt dwuletni przygotowany i prowadzony przez nauczycieli szkoły, realizowany w latach 2016-2018. Zakłada przeprowadzenie zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów klas trzecich w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia w przedsiębiorstwach na terenie Włoch i Hiszpanii.
W trakcie spotkania film i prezentacje multimedialne obrazujące doświadczenia i rezultaty z zagranicznych praktyk zawodowych przedstawili młodszym kolegom uczniowie klas IV. Odbyli oni praktyki we Włoszech w ubiegłym roku szkolnym w ramach powyższego projektu.
Uczestnicy podkreślili, że udział w projekcie otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej a dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość.
Uczniowie realizujący projekt mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania firm handlowych, gastronomicznych i hotelarskich w kraju partnera. Zdobywali w praktyce wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe i językowe. Potwierdzeniem uzyskanych osiągnięć są certyfikaty od firm przyjmujących oraz Certyfikat Europass Mobilność. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości jak pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność, kreatywność. Przyczyni się to w przyszłości do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe, da większą motywację do dalszego kształcenia.
Całe spotkanie z przedstawicielami firmy, z którą szkoła współpracuje od wielu lat w ramach praktyk zawodowych, wzbogaciło ofertę edukacyjną o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy, planowania własnej kariery zawodowej i otwierania się na nowe doświadczenia zawodowe.
Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli – koordynatorów projektu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos.

 

Audycje w Radiu ESKA
W dniu 25.09.2017 r. w radiu ESKA odbyło się nagranie audycji na temat realizowanego projektu przez ZSZ nr 1 w Starachowicach pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W nagraniu uczestniczyły uczennice Marlena Stachuczy (technik ekonomista), Manuela Klepacz (technik hotelarstwa) i Anna Rachtan (technik żywienia i usług gastronomicznych), które odbyły staż we Włoszech, w Rimini w terminie 24.04 – 19.05.2017 r.
Uczennice przedstawiły główne założenia, cele projektu oraz korzyści płynące z odbytego stażu. Udział w stażu pozwolił im lepiej zrozumieć zasady rynku pracy, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwinięcia kreatywnego myślenia. Umożliwił również zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających zaistnienie na rynku pracy oraz realizację planów zawodowych.
Podczas trwania stażu u zagranicznego pracodawcy w hotelach, zakładach gastronomicznych i usługowych, musieli wykonywać swoje zadania samodzielnie w oparciu o już posiadaną wiedzę teoretyczną, wykazując się przy tym swoją kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych zadań, umiejętnością doskonalenia pomysłów i przystosowania się do zmieniających warunków pracy oraz gotowością do podejmowania ryzyka. Kształtując w sobie przedsiębiorczość uczniowie podnosili nie tylko swoje kompetencje zawodowe, ale także pozycję na europejskim rynku pracy. Aktywnie wykorzystywali zawodowy język obcy w trakcie stażu, doskonalili swoje umiejętności językowe także po pracy – podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami. Stali się bardziej twórczy i kreatywni w swoim obszarze zawodowym. Poznali bliżej kulturę Włoch, szczególnie regionu Toskania (Florencja ), Emilia-Romania (Rimini) i San Marino. Poprzez udział w stażu wzrosła w dużym stopniu ich pewność siebie. Po zakończeniu stażu chętniej podejmowali nowe wyzwania, byli otwarci i angażowali się w różne aktywności w szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym, zaczęli lepiej radzić sobie w nowych sytuacjach życiowych, stali się bardziej odporni na stres i zarazem odpowiedzialni. Poprzez udział w zagranicznym stażu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności pracy zespołowej oraz myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów.

Nagranie emitowane było w kolejnych dniach na antenie radia ESKA.

 

Rok szkolny 2016/2017

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe przed wyjazdem na staż do Włoch

Trwają działania związane z realizacją projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, opracowany i realizowany przez nauczycieli ZSZ nr 1, skierowany jest do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich. Całkowita kwota pozyskanych środków unijnych wynosi 103850,00 EUR (439867,06 PLN). W okresie wdrażania projektu tzn. od 1 listopada 2016 do 30 czerwca 2018 zorganizowane zostaną wyjazdy dwóch 20-osobowych grup na staże, które odbędą się w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Włoch i Hiszpanii. Organizacje partnerskie Sistema Turismo we Włoszech i Esmovia w Hiszpanii zagwarantowały dostęp do różnorodnych, nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych przedsiębiorstw hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych aby zapewnić realizację celów projektu.

Obecnie trwa przygotowanie kulturowo – pedagogiczno – językowe 20 osobowej grupy uczennic i uczniów klas trzecich ZSZ nr 1 w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zakwalifikowanych w procesie rekrutacji na praktyki do Włoch. Mobilność zaplanowana jest w okresie 23.04.2017 – 20.05.2017.
W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy zapoznają się z kulturą, tradycją, zwyczajami kraju docelowego. Poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw włoskich oraz region i miejscowość, w której będą odbywać staże (Rimini).
Celem przygotowania pedagogicznego z elementami psychologii jest zapoznanie i omówienie form zakresu i specyfiki bazy hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej w kraju przyjmującym, a także głębsze poznanie przez uczestników swojej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i praca w grupie.
Ponadto młodzież zapozna się z ideą portfolio zawodowego, Europassu, paszportu językowego oraz uznawalności osiągnięć zawodowych w Europie (ECVET) a także działalnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER.
W ramach przygotowania językowego uczestnicy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności językowe w obszarze języka ogólnego oraz zawodowego, a także wypełniają dokumenty takie jak formularze aplikacyjne kraju przyjmującego, CV, list motywacyjny w języku angielskim, które są niezbędne w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą w kraju i zagranicą.
Wyjeżdżający na staż uczennice i uczniowie otrzymują w ramach przygotowania kulturowo – językowo – pedagogicznego materiały w postaci przewodników, pakietów multimedialnych do nauki języka angielskiego, rozmówek oraz materiałów przygotowanych przez koordynatorów na potrzeby projektu przy współpracy z instytucjami przyjmującymi. Wykorzystywany jest również Internet oraz doświadczenia uczestników projektów mobilności realizowanych w ZSZ nr 1 w latach poprzednich.
Zajęcia prowadzone są przez koordynatorów projektu Ewę Góźdź, Marię Antonik, Hannę Jasek, Marię Bartos oraz nauczycielkę języka angielskiego Lidię Ludwig. Całość nadzoruje dyrektor szkoły Monika Wójcik.

 

PO WER – rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

W bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, opracowany przez nauczycieli szkoły, skierowany jest do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich. Ma pomóc w kształceniu przyszłego, samodzielnego pracownika, konkurencyjnego, profesjonalnie wykonującego swoje obowiązki z wykorzystaniem doświadczeń pracodawców europejskich. W trakcie realizacji główny nacisk położony będzie na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, doskonalenie języków obcych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz poprawę stopnia przejrzystości i uznania kwalifikacji zawodowych. W okresie wdrażania projektu tzn. od listopada 2016 do czerwca 2018 zorganizowane zostaną wyjazdy dwóch 20-osobowych grup na staże, które odbędą się w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Włoch i Hiszpanii.
Obecnie trwa rekrutacja wśród uczniów klas trzecich – III a technik ekonomista, III b – technik hotelarstwa i III d – technik żywienia i usług gastronomicznych. Jest ona prowadzona w oparciu o zasady zawarte w Regulaminie rekrutacji.

Zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER, rekrutacja prowadzona jest w oparciu o:
• zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie
• równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny
• jasno określone kryteria naboru
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz składania formularzy zgłoszeniowych na wyjazd. Po zakończeniu rekrutacji przedstawiona zostanie w formie listy rankingowej lista uczestników zakwalifikowanych na staż, który odbędzie się w maju br. w Rimini we Włoszech.
ZAPRASZAMY
Projekty opracował i koordynuje zespół nauczycieli szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos, Hanna Jasek.

Regulamin rekrutacji

do projektu „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

§ 1
W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłoniona dwudziestoosobowa grupa w zawodach technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik hotelarstwa na wyjazd do Włoch w roku szkolnym 2016/2017 i dwudziestoosobowa grupa w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik hotelarstwa na wyjazd do Hiszpanii w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2
Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły a także przez wychowawców klas.
Rekrutacji uczniów dokona szkolna komisja w składzie:
1. dyrektor szkoły,
2. nauczyciele języka angielskiego,
3. wychowawcy klas, z których rekrutują się uczestnicy,
4. koordynatorzy projektu.

§ 3
Do uczestnictwa w projekcie są uprawnione osoby, które spełniają kryteria:
1. są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach,
2. są uczniami klas trzecich w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
3. posiadają średnią ocen na zakończenie roku szkolnego minimum 3,5
4. posiadają podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe na poziomie kwalifikacji pierwszej w zawodzie – uzyskały średnią ocen (liczoną w klasie II i III – sem. I) z przedmiotów zawodowych minimum 3,5,
5. posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
6. zachowują się poprawnie,
7. dotychczasowe doświadczenia zawodowe – aktywność społeczna.

§ 4
1. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złożyć do koordynatora projektu
– formularz zgłoszeniowy (jest załącznikiem do regulaminu).
2. Termin składania dokumentów każdorazowo ustali Komisja Rekrutacyjna i podaje na tablicy ogłoszeń.
3. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§ 5
1. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników na staż podejmuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o kryteria określone w § 3 oraz rozmowę kwalifikacyjną.
2. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych zostanie opracowana lista rankingowa kandydatów w poszczególnych zawodach (wzór listy rankingowej – załacznik nr 1, przeliczenia punktowe kryteriów – załacznik nr 2).
3. Komisja sporządzi listę główną i listę rezerwową kandydatów na staż zagraniczny.
4. Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia listy głównej. Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem kandydat dostarcza do Komisji. Komisja ponownie analizuje formularz zgłoszeniowy kandydata wraz z uzyskaną punktacją. W zależności od wyniku powtórnej weryfikacji przedstawia kandydatowi ostateczną decyzję. Z procesu odwoławczego sporządzany jest protokół.
5. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie w przypadku gdy:
• rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSZ nr 1 po zakończeniu procesu rekrutacyjnego z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych.
7. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez szkolną Komisję Rekrutacyjną są ostateczne.
8. Z posiedzenia prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.

§ 6
1. Komisja przyznaje prawo wyjazdu na staż zgodnie z kryteriami.
2. Rekrutacja uczestników projektu będzie przeprowadzona w oparciu o zasadę równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie, itd.
3. Uczniowie, zakwalifikowani na wyjazd będą mieli obowiązek uczestniczenia w zajęciach mających na celu przygotowanie do wyjazdu na staż (podpis na liście obecności).
4. Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjno-informacyjnych przed wyjazdem.
5. Z osobami zakwalifikowanymi zostaną podpisane umowy o staż przed wyjazdem.

Załączniki
Legenda – przeliczanie osiągnięć na ilość punktów

Ranking uczniów

Formularz zgłoszeniowy

PO WER – realizacja działań w projekcie „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”

Dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wróciła niedawno z Włoch, gdzie spędziła cztery niezapomniane tygodnie realizując swoje praktyki zawodowe. Uczestnicy brali udział w praktykach zagranicznych w ramach projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
W okresie 24.04 – 19.05.2017 r. uczennice i uczniowie klas IIIa, IIIb i IIId w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech.
Włoski partner projektu firma Sistema Turismo, z którą szkoła współpracuje od wielu lat, w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Rimini i Cattolica.

 

Miejsca staży w firmach przyjmujących były następujące:
1. Agata Celuch (technik ekonomista) – F&F GESTIONI-Hotel Cristallo, Cattolica
2. Ewa Gołębska (technik ekonomista) – PIANETAITALIA.COM, Rimini
3. Natalia Kasperkiewicz (technik ekonomista) – GARIBALDI SRL – Hotel Kursaal, Cattolica
4. Karolina Miernik, Adrian Kowalik (technik ekonomista) – LICEO „GIULIO CESARE” – „MANARA VALGIMIGLI”, Rimini
5. Marlena Stachuczy (technik ekonomista) – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FERMI”, Rimini
6. Natalia Tuźnik (technik ekonomista) – ITTS „ODONE BELLUZZI – LEONARDO DA VINCI”, Rimini
7. Klaudia Fulara, Sylwia Litwinek (technik hotelarstwa) – ACCADEMIA HOTEL NORINA S.R.L., Rimini
8. Kinga Kiełbasa (technik hotelarstwa) – VESPUCCI 1-11 SRL – La Taverna degli Artisti, Rimini
9. Karolina Kruk, Anna Rachtan (technik hotelarstwa) – HOTEL GENTY DI BIOTTI GRAZIANO, Rimini
10. Michał Mirkiewicz, Kacper Rojek (technik hotelarstwa) – VESPUCCI 1-11 SRL – Hotel La Perla, Rimini
11. Manuela Klepacz, Monika Orzeł, Marta Olesińska, Angelika Saramak (technik żywienia i usług gastronomicznych) – VESPUCCI 1-11 SRL – La Taverna degli Artisti, Rimini
12. Paulina Kowalczyk, Nina Miller (technik żywienia i usług gastronomicznych) – SAVOR SRL RESTAURANT SOTTO SALE, Rimini

Realizacja projektu otworzyła nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników.
Młodzież poznawała zasady funkcjonowania firm, uczyła się sporządzania potraw kuchni włoskiej, urządzania hotelu oraz jego obsługi. Miała również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych, które doskonaliła też przed wyjazdem. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały wysoko ocenione przez włoskich pracodawców.
Certyfikaty i znaczenie projektu
Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, dokument Europass Mobility oraz indywidualne karty oceny efektów uczenia się, zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Dokumenty potwierdzają, że uczestnicy poznawali nowe sposoby i metody pracy w firmach włoskich, nabyli umiejętności językowe – porozumiewania się z pracownikami w języku angielskim, organizacyjne – praca w zespole, rzetelność i dokładność na stanowisku pracy. Praktyka w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocniła cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Podczas pobytu we Włoszech uczniowie poznawali przebogatą kulturę tego kraju. Zwiedzili wiele wspaniałych miejsc: Rimini, San Marino i Florencję. Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Projekt opracował i koordynuje zespół nauczycieli szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos, Hanna Jasek. Całością zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik. Działania związane z całym projektem zaplanowane są na okres od listopada 2016 do czerwca 2018. Kolejna 20-osobowa grupa uczniów odbędzie praktyki zagraniczne w przyszłym roku szkolnym w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Hiszpanii.

Skip to content