Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

Zespół Szkół Zawodowych nr im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala 1 w Starachowicach to szkoła przyjazna młodzieży, wszechstronnie kształcąca, uwzględniająca indywidualne cechy uczniów, szanująca tradycje, otwarta na potrzeby rynku pracy.

Absolwent naszej szkoły:

 • jest zdolny do twórczego myślenia, otwarty, ciekawy świata, opanował wiedzę i umiejętności konieczne do dalszej edukacji
 • ma poczucie własnej wartości, jest przygotowany do kształtowania własnej kariery zawodowej w przyszłości;
 • zna i umie stosować zasady ekonomiczne wolnego rynku, jest przygotowany do podejmowania działalności gospodarczej w nowych warunkach ekonomicznych;
 • umie posługiwać się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji przydatnymi w przyszłej pracy zawodowej;
 • umie współdziałać z innymi ludźmi, skutecznie komunikować się;
 • ma świadomość przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego, narodu i świata;
 • jest sprawny, umie aktywnie wypoczywać, dba o swoje zdrowie;
 • mądrze działa dla dobra własnego i innych.

 WIZJA SZKOŁY

Wizja rozwoju szkoły oparta jest na powiązaniu kształcenia zawodowego i ogólnego oraz pogłębianie i doskonalenie kompetencji kluczowych w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, rozwijających swoją wiedzę i doskonalących umiejętności na uczelniach wyższych oraz cieszących się uznaniem pracodawców.

 • uczymy demokracji,
 • stale podwyższamy jakość pracy szkoły,
 • zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną,
 • zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów,
 • tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się,
 • wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom,
 • gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych,
 • zapewniamy równość szans,
 • zapewniamy opiekę i pomoc,
 • promujemy szkołę,
 • kształtujemy potencjał kadrowy,
 • podnosimy poziom warunków działalności szkoły,
 • zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko,
 • posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania.

 

 

Skip to content