Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca

Grant  „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła- CKZ- Pracodawca”  w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe” realizowany przez Województwo Świętokrzyskie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, patronem międzynarodowym – Instytut Szkolenia Zawodowego- Berufsförderungsinstitut Burgenland ( BFI) w Oberwart ( Austria), a jednym z beneficjentów jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, które opracowało innowacyjny model kształcenia praktycznego na poziomie technikum dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Uczniowie  odbywają naukę zawodu u dwóch pracodawców z branży gastronomicznej w dwóch starachowickich hotelach – Hotel Senator, Hotel Europa w wymiarze 40% podstawy programowej przy udziale nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz w pracowniach Centrum i wyspecjalizowanych pracowniach szkolnych (10% podstawy programowej).

Projekt jest realizowany przez trzy semestry – od września roku szkolnego 2018/2019. Objętych nim jest 15 uczniów klasy II b kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach grantu młodzież otrzymuje stypendia, uczestniczy w dodatkowych kursach, szkoleniach rozwijających ich umiejętności zawodowe.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach grantu to 263 527,00 zł., wkład własny Powiatu Starachowickiego to kwota 60 611,21 zł., całkowita wartość projektu grantowego to 324 138, 21 zł.

Skip to content