Szkoła Praktycznej Ekonomii


Rok szkolny 2012/2013
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Technikum nr 1 uczestniczy w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Projekt ma na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. Okres realizacji projektu: 1.07.2010 – 30.11.2013. Projekt jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach, i ma na celu:
• przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy
• pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia
• efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie
• zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.Uczniowie Technikum nr 1 biorą udział w 30 dodatkowych zajęciach z przedmiotu Ekonomia w praktyce – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo (15 godzin w I semestrze i 15 godzin w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013).Chętni uczniowie Technikum nr 1 uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:
• szukają pomysłu na produkt
• przygotowują biznesplan przedsięwzięcia
• gromadzą kapitał
• podejmują działania marketingowe
• produkują i sprzedają swoje produkty (usługi)
• podejmują ryzyko biznesowe
• co miesiąc prowadzą dokumentację finansową na platformie internetowej zgodnie z wymogami młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa – ewidencję kosztów i przychodów w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencję zakupów i sprzedaży VAT oraz miesięczne rozliczenia z podatku VAT, dokumentację kasową i rozliczanie składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego
• raz w miesiącu wypełniają ankiety internetowe dotyczące bieżącej realizacji projektu oraz sporządzają i przesyłają do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości raport z prowadzonej działalności.Terenem działania miniprzedsiębiorstwa jest szkoła, a potencjalnymi nabywcami jego produktów jej uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

Młodzi przedsiębiorcy zarządzają swoją firmą samodzielnie lub korzystają z pomocy konsultantów (przedsiębiorców, przedstawicieli biur rachunkowych, stowarzyszeń promujących małe i średnie przedsiębiorstwa).

Nad prawidłowym funkcjonowaniem miniprzedsiębiorstwa czuwa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych P.Renata Rychlik, która pomaga uczniom i nadzoruje ich działalność oraz prowadzi dodatkowe zajęcia z ekonomii w praktyce.

Autor: R. R.

Rok szkolny 2011/2012
Miniprzedsiębiorstwo ŻUCZEK zamyka działalność
Młodzi przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą od 3 listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. Przedmiotem działalności Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK była produkcja i sprzedaż wyrobów dekoracyjnych (m.in. łabędzi z papieru, serduszek walentynkowych z masy solnej oraz choinek z makaronu), zakup i sprzedaż biżuterii młodzieżowej oraz drobnych artykułów spożywczych i szkolnych. Wyboru produktów dokonano na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych.

Wspólnicy Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK podejmowali działania marketingowe, prowadzili promocję na terenie szkoły, zajmowali się zakupem towarów i materiałów, produkują i sprzedażą produktów, organizowali spotkania wspólników, prowadzili dokumentację finansową na platformie internetowej zgodnie z wymogami młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Raz w miesiącu wypełniali ankiety internetowe dotyczące bieżącej realizacji projektu oraz sporządzali i przesyłali do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości raport z prowadzonej działalności. Młodzi przedsiębiorcy zarządzali swoją firmą samodzielnie lub korzystając z pomocy konsultantów – Michała Zatorskiego Prezesa Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach, Adama Szumielewicza właściciela Doradztwa Podatkowego w Starachowicach, Katarzyny Prześrut właścicielki Agencji Zarządzania Nieruchomościami i Reklamy ALIANT, Cezarego Tkaczyka Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem miniprzedsiębiorstwa czuwała nauczycielka przedmiotów ekonomicznych P.Renata Rychlik, która pomagała uczniom i nadzorowała ich działalność oraz prowadziła 30 dodatkowych zajęć z przedmiotu Ekonomia w praktyce – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo (15 godzin w I semestrze i 15 godzin w II semestrze r. szk. 2011/2012).

Prowadząc miniprzesiębiorstwo młodzi przedsiębiorcy nauczyli się pracy w zespole, pokonywania konfliktów grupowych, ponoszenia ryzyka, prowadzenia praktycznie dokumentacji księgowej, zwiększyły się ich umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wzrosło wśród nich zainteresowanie przedsiębiorczością oraz zainteresowanie prowadzeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

7 maja 2012r. odbyło się zebranie likwidacyjne, na którym podsumowano działalność, sporządzono raport końcowy z działalności Miniprzedsiebiorstwa ŻUCZEK i dokonano podziału zysku między wspólników. Każda złotówka wniesionego kapitału dała zysk w wysokości 0,53 zł. Ponieważ nie wszyscy wspólnicy jednakowo angażowali się w działalność miniprzedsiębiorstwa miało to wpływ na podział nadwyżki finansowej.

Uczniowie za aktywne prowadzenie miniprzedsiębiorstwa i udział w dodatkowych zajęciach otrzymali w czerwcu certyfikaty potwierdzające udział w projekcie wręczone uroczyście przez Dyrektor Szkoły P.Agnieszkę Wybraniec, konsultanta p.Cezarego Tkaczyka, Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz P.Renatę Rychlik.

Pan Cezary Tkaczyk przy okazji spotkania z młodzieżą przedstawił jak działa Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, jakie firmy obecnie działają na jej terenie, z jakich ulg i preferencji korzystają i jakie szanse mają w przyszłości młodzi przedsiębiorcy na otwarcie działalności na terenie SSE „Starachowice”.

Autor: R.R.

Fachowe konsultacje wspólników Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK
Młodzi Przedsiębiorcy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach prowadzą własne Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo ŻUCZEK samodzielne pod okiem nauczyciela, który pomaga uczniom i nadzoruje ich działalność. Działanie miniprzedsiębiorstwa oparte jest na realiach obowiązujących w prawdziwych firmach – działa w formie spółki jawnej, dlatego uczniowie powinni mieć możliwość konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z praktyką. Korzystają więc z pomocy konsultantów – przedsiębiorców, przedstawicieli biur rachunkowych, stowarzyszeń promujących małe i średnie przedsiębiorstwa.

Współczesna edukacja ma za zadanie przede wszystkim sprzyjać bardzo szeroko rozumianemu rozwojowi człowieka. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji programów edukacyjnych „uczenie przez działanie” jakim jest udział uczniów Technikum nr 1 w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Bardzo często okazuje się, że rady czy sugestie praktyków mają istotny wpływ na ostateczne decyzje „działających” uczniów.

Konsultantem Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK jest m.in. P.Michał Zatorski – Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach, z którym młodzi przedsiębiorcy spotkali się 10 lutego br. w siedzibie szkoły.

Pan Zatorski przedstawił młodzieży zakres działalności Akademii Przedsiębiorczości, która jest instytucją szkoleniową prowadzącą kształcenia ustawiczne osób dorosłych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo personalne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizację zawodową. Udzielił także fachowych i praktycznych porad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z autoprezentacją własnej osoby.

Wspólnicy Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK biorą udział w warsztatach z zakresu „Obsługi programów InsERT GT” organizowanych właśnie przez Akademię Przedsiębiorczości oraz ZSZ nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nasza szkoła – moja szansa”.

Uczniowie w czasie 30-godzinnych bezpłatnych zajęć uczą się obsługi komputerowych programów księgowych, magazynowych i kadrowych systemu InsERT GT – Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, mikroGratyfikant GT.

1 marca br. młodzi przedsiębiorcy z opiekunką Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa – Renatą Rychlik odwiedzili konsultanta Adama Szumielewicza właściciela Doradztwa Podatkowego w Starachowicach. Pan Szumielewicz przedstawił wspólnikom MM ŻUCZKA zakres działalności swojej firmy i udzielił fachowych porad z zakresu rozliczania małych i średnich firm w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

Tego samego dnia wspólnicy Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK odwiedzili także Agencję Zarządzania Nieruchomościami i Reklamy ALIANT. Pani Katarzyna Prześrut właścicielka działającej od 10 lat na naszym rynku Agencji przedstawiła zakres działalności jej firmy, która zajmuje się reprezentowaniem wspólnot mieszkaniowych, ich obsługą bankowo-księgową, prawną, administracyjną i techniczną. Udzieliła także fachowych porad związanych z kształtowaniem wizerunku firmy i przygotowaniem jej reklamy.

W trakcie swojej działalności młodzi przedsiębiorcy planują jeszcze konsultacje, które pomogą im zdobyć kolejne fachowe porady praktyków działalności gospodarczej.

Dziękujemy wszystkim konsultantom za cenne informacje i poświęcony nam czas. Życzymy sukcesów zawodowych.

Autor: R.R.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo ŻUCZEK sp. jawna
Uczniowie Technikum nr 1 w r. szk. 2011/2012 biorą udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Jest to nowy projekt FMP, w którym obecnie bierze udział tylko trzy szkoły z województwa świętokrzyskiego – nasza szkoła i dwa licea z Kielc.

Projekt ma na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość.

Priorytetem przedsięwzięcia jest przygotowanie praktyczne uczniów do samozatrudnienia na rynku pracy.

15 chętnych uczniów kształcących się w zawodzie technika ekonomisty bierze udział w 30 dodatkowych zajęciach z przedmiotu ekonomia w praktyce – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej.

Planowane działania związane z prowadzeniem młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa:

• szukanie pomysłów na prowadzenie działalności i ich weryfikacja
• przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia
• zawarcie umowy spółki w formie pisemnej między wspólnikami
• zarejestrowanie miniprzedsiębiorstwa w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
• wybranie przez wspólników miniprzedsiębiorstwa dyrektora naczelnego oraz czterech dyrektorów odpowiedzialnych za pracę poszczególnych działów (finansowy, administracyjny, marketingu oraz produkcji)
• organizacja pracy
• wniesienie przez wspólników udziałów
• podpisanie umowy najmu lokalu z p. Dyrektor ZSZ nr 1
• podejmowanie działań marketingowych
• produkcja i sprzedaż produktów (świadczenie usług)
• prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z wymogami młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa na platformie internetowej
• prowadzenie rejestrów zakupów VAT i rejestrów sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzanie deklaracji PIT-5L
• przesyłanie raz w miesiącu do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości raportu z prowadzonej działalności
• prezentacja efektów przedsięwzięcia
• zamknięcie działalności – sporządzenie sprawozdania z prowadzonej działalności.

Od listopada br. 15 wspólników prowadzi Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo ŻUCZEK, które zajmuje się produkcją i sprzedażą różnych artykułów dekoracyjnych – łabędzi z papieru, choinki z makaronu, bukietów z liści oraz produktów wykonanych na zamówienie klientów, np. fotokubka z ulubionym zdjęciem, poduszki z wybranym nadrukiem, a na co dzień sprzedażą drobnych artykułów spożywczych.

Wspólnicy Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa ŻUCZEK:
1. Derlatka Paulina
2. Gołębska Katarzyna
3. Gwóźdź Paulina
4. Jałocha Konrad
5. Malesza Iwona
6. Marlica Katarzyna
7. Płusa Dominika
8. Seferynowicz Paweł
9. Szara Natalia
10. Tusińska Dorota
11. Ziółczyński Radosław
12. Cioroch Paulina
13. Grudzień Patrycja
14. Lis Paulina
15. Piątek Katarzyna

Terenem działania miniprzedsiębiorstwa jest szkoła a potencjalnymi nabywcami jego produktów są jej uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

Młodzi przedsiębiorcy zarządzają swoją firmą samodzielnie lub korzystając z pomocy konsultantów (przedsiębiorców, przedstawicieli biur rachunkowych, stowarzyszeń promujących małe i średnie przedsiębiorstwa).

Nad prawidłowym funkcjonowaniem miniprzedsiębiorstwa czuwa nauczycielka p.Renata Rychlik, która pomaga uczniom i nadzoruje ich działalność.

Skip to content