Przygotowanie kulturowo-pedagogiczno-językowe w ramach projektu „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój


Kolejny rok trwają działania związane z realizacją dwuletniego projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt opracowany i realizowany przez nauczycieli ZSZ nr 1, skierowany jest do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich. Całkowita kwota pozyskanych środków unijnych wynosi 103 850,00 EUR (439 867,06 PLN).

Obecnie grupa 20 uczestników – uczennic i uczniów ZSZ nr 1 klas trzecich w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczy w zajęciach przygotowania kulturowo – pedagogiczno – językowego związanego z wyjazdem na zagraniczny staż do Hiszpanii. Pobyt zaplanowany jest w okresie 30.04. – 26.05. 2018 r. w Walencji.

Organizacja partnerska  Esmovia w Hiszpanii zagwarantowała dostęp do różnorodnych, nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych przedsiębiorstw hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych aby zapewnić realizację celów projektu.
Celem przygotowania pedagogicznego z elementami psychologii jest omówienie i zapoznanie ze specyfiką bazy hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej w kraju przyjmującym, a także głębsze poznanie przez uczestników swojej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i praca w grupie.
Ponadto młodzież zapoznaje się z ideą portfolio zawodowego, Europassu, paszportu językowego oraz uznawalności osiągnięć zawodowych w Europie (ECVET) a także działalnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER.

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi dokumentami związanymi z wyjazdem: umowy, porozumienia o programie zajęć, zasadami uznania efektów uczenia się zdobytymi na zagranicznym stażu.
W ramach przygotowania językowego uczestnicy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności językowe w obszarze języka ogólnego oraz zawodowego, a także wypełniają dokumenty takie jak formularze aplikacyjne kraju przyjmującego, CV, list motywacyjny w języku angielskim, które są niezbędne w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą w kraju i zagranicą.

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy zapoznają się z kulturą, tradycją, zwyczajami kraju docelowego. Poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw hiszpańskich oraz region i miejscowość w której będą odbywać staże – Walencja.

Wyjeżdżający na staż uczniowie i uczennice otrzymają pomocne materiały przygotowane przez koordynatorów oraz materiały biurowe i pendriv’y przydatne do gromadzenia danych. W ramach spotkań omawiane są również zagadnienia związane z organizacją podróży – przelot samolotem do Walencji, ubezpieczenia (karty EKUZ i ubezpieczenie komercyjne) oraz pobytem w kraju partnera. Odbyło się również zebranie z rodzicami uczestników, na którym omówione zostały najważniejsze informacje związane z wyjazdem.

Wykorzystywany jest również Internet oraz doświadczenia uczestników projektów mobilności realizowanych w ZSZ nr 1 w latach poprzednich.

Zajęcia prowadzone są przez koordynatorów projektu Ewę Góźdź, Marię Bartos, Marię Antonik, Hannę Jasek oraz nauczycielkę języka angielskiego Annę Niewczas. Całość nadzoruje dyrektor szkoły Monika Wójcik.

 

Skip to content