Prezentacja projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce”

 

11 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyła się prezentacja i podsumowanie projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce”, realizowanego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach w terminie od 1.07.2013 r. do 30.06.2015 r.

Jest to systemowym projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Celem projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” jest rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem kluczowych branży regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W naszej szkole projektem jest objętych 40 uczniów klasy II a – technik handlowiec oraz 16 uczniów klasy II b i 4 – III d kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Zadaniem uczniów było napisanie projektu „Mój zawód- zawodem kluczowym w regionie”. Wykonanie zadania poprzedziły zajęcia stacjonarne i e-learningowe, podczas których młodzież pod kierunkiem nauczycieli – koordynatorów projektu mogła prezentować swoje pomysły na zagadnienia obite tematyką projektu. Prace pisane były w 4-osobowych grupach, co miało nauczyć młodzież współpracy i działania w zespole.
Uczniowie przekonali się o słuszności podnoszenia swoich umiejętności potrzebnych do przyszłej kariery zawodowej.
Uczestnicy czuli zadowolenie z powierzonego do wykonania zadania, tj. organizacja konferencji, które pozwoliło na zdobycie dużego zasobu umiejętności i wiedzy. Wykonanie projektu utwierdziło uczniów w przekonaniu, że wybrany przez uczestników zawód jest zawodem kluczowym dla regionu świętokrzyskiego, a także dla całego kraju. Daje duże możliwości zatrudnienia, wiele satysfakcji z pracy oraz pozwoli na ogólny rozwój kariery zawodowej.


Podczas prezentacji uczniowie zademonstrowali efekty swojej pracy. Przy użyciu tablicy interaktywnej pokazali i omówili wykonane przez siebie zadanie. Odbiorcami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, w szczególności uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Beneficjenta, czyli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowała asystent kierownika projektu – Małgorzata Grzegorczyk. Na spotkaniu były obecne dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec oraz wicedyrektor Zofia Białęcka. Pani Dyrektor podziękowała młodzieży i nauczycielom za wkład pracy wniesiony w realizację projektu oraz organizatorom za możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie. Podkreśliła również fakt, iż dzięki projektowi uczniowie zdobyli cenne umiejętności, które w przyszłości mogą im pomóc w wykonywaniu zawodu.

Skip to content