ZSZ nr 1 w Starachowicach laureatem Konkursu na Najbardziej Aktywną Szkołę

W dniu 30 września 2013 r. Dyrektor ZSZ nr 1 w Starachowicach p. Agnieszka Wybraniec oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w konferencji rozpoczynającej realizację projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce” organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Ze względu na fakt, iż projekt okazał się niezwykle atrakcyjny i był skierowany do uczniów szkół zawodowych nasza szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu. W trakcie konferencji została podpisana umowa na realizację projektu.

Do projektu przystąpiło po 20 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik handlowiec. Koordynatorami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych: p. Anna Sławek, Agnieszka Sadowska, Hanna Jasek i Halina Ciszewska.
Projekt zakładał udział uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej, udział w wyjazdowych dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 160-godzinnych płatnych stażach dla dwóch osób z naszej szkoły.

Celem głównym projektu było rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cele szczegółowe, jakie przyświecają realizacji projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce” to:
• podniesienie motywacji uczniów do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych
• wzrost atrakcyjności oferty kształcenia naszej szkoły
• wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej
• zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych
• wzrost znaczenia i prestiżu naszej szkoły w środowisku lokalnym.
Partnerami projektu są Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” i swietokrzyskie.pl.

Nasza szkoła w ramach realizacji projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce” otrzymała w dniu 20 listopada tablicę interaktywną wraz z wyposażeniem multimedialnym – sprzęt został zainstalowany w pracowni komputerowej. Nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz inni członkowie Rady Pedagogicznej zostali przeszkoleni w zakresie działania i obsługi sprzętu.
40 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik handlowiec i technik hotelarstwa, wzięło udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej k/ Nowej Słupi.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizowane były w celu wspomagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani specjaliści, którzy stosują nowoczesne techniki i narzędzia w doradztwie zawodowym.
W ramach udziału w projekcie szkoła otrzymała oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego oraz zestaw sprzętu multimedialnego – tablica interaktywna, laptop (koszt ok. 12000 zł). Ponadto doposażenie objęło zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu (koszt ok. 22000 zł/szkołę). Doposażenie pracowni specjalistycznych w sprzęt zakupiony podczas realizacji projektu poprawiło atrakcyjność zajęć oraz zwiększyło komfort pracy nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych – stacjonarnych i e-learningowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych).

Ponadto uczniowie opracowali projekt edukacyjny dla:
– zawodu technik hotelarstwa – „Technik hotelarstwa – zawodem kluczowym dla regionu”,
– zawodu technik handlowiec – „Technik handlowiec – zawodem kluczowym dla regionu”.
Projekt ten był opracowywany przez zespoły 4-osobowe, podczas zaplanowanych konsultacji stacjonarnych oraz e-learningowych.

Podsumowaniem działań uczniów były prezentacje przedstawiane przez poszczególne grupy.
Prezentacja i podsumowanie projektu odbyło się 11 czerwca 2014 r.
Podczas prezentacji uczniowie zademonstrowali efekty swojej pracy. Przy użyciu tablicy interaktywnej pokazali i omówili wykonane przez siebie zadanie. Odbiorcami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, w szczególności uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Beneficjenta, czyli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, reprezentowała asystent kierownika projektu p. Małgorzata Grzegorczyk. Na spotkaniu były obecne dyrektor szkoły p. Agnieszka Wybraniec oraz wicedyrektor p. Zofia Białęcka. Pani Dyrektor podziękowała młodzieży i nauczycielom za wkład pracy wniesiony w realizację projektu oraz organizatorom za możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego w niniejszym projekcie. Podkreśliła również fakt, iż dzięki projektowi uczniowie zdobyli cenne umiejętności, które w przyszłości mogą im pomóc w wykonywaniu zawodu.

Dzięki projektowi młodzież miała możliwości uczestniczenia w praktykach zawodowych:
– technik hotelarstwa – w Hotelu „Senator” w Starachowicach,
– technik handlowiec w Przedsiębiorstwie Handlowo–Usługowym pana J.Kiełbasy.
Jedna z uczennic – Ewa Maciąg – odbyła płatny miesięczny staż w sklepie „MIG” w Pawłowie.
Podczas praktyk i na stażu u pracodawców uczniowie mieli możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkoły w realnych warunkach.

Wreszcie przyszedł czas na podsumowanie projektu.
Dnia 2 czerwca 2015 r. na terenie Centrum Wystawienniczo–Kongresowego Targi Kielce odbyło się podsumowanie projektu systemowego województwa świętokrzyskiego „Edukacja Zawodowa w Praktyce” w formie happeningu.
Happening ten to impreza składająca się z 17 „puzzli edukacyjnych” powiązanych ze sobą wspólną ideą „Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego”. Uczestnikami happeningu były szkoły biorące udział w projekcie, przedstawiciele samorządów lokalnych, świata edukacji i biznesu.
Podczas happeningu odbyła się konferencja podsumowująca projekt, prezentacja stoisk szkolnych, warsztaty dla uczniów, turnieje zawodowe i koncert zespołu MAFIA.
Nasza szkoła była reprezentowana w turnieju „Mistrz w zawodzie technik hotelarstwa”.
Podczas gali podsumowującej happening Technikum nr 1 w Starachowicach otrzymało szczególne wyróżnienie, znajdując się w gronie laureatów Konkursu na Najbardziej Aktywną Szkołę podczas realizacji projektu systemowego „Edukacja Zawodowa w Praktyce”.
Kryteria oceny szkół w ramach konkursu obejmowały: terminowość i jakość rozliczeń, zawartość zakładki na stronie szkoły dotyczącej projektu systemowego „Edukacja Zawodowa w Praktyce”, zawartość szkolnej platformy e-learningowej, zawartość opublikowanych projektów szkolnych „Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu, współpraca szkoły z Gronem Targowym, ŚCITT i pracodawcami podczas realizacji praktyk zawodowych i stażu przez uczniów.
Pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową w postaci laptopa odebrała Dyrektor szkoły p. Agnieszka Wybraniec.
Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty udziału, a nauczyciele podziękowania za pracę w projekcie.
Happening był objęty patronatem honorowym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Patronami medialnymi happeningu byli: Echo Dnia, TVP Kielce oraz Radio Kielce.

Jak twierdzą uczniowie praca w projekcie przyniosła im duże korzyści, gdyż mogli oni wymienić swoje doświadczenia i wykorzystać pomysły wszystkich uczestników projektu.
Udział w projekcie dał uczniom dużo satysfakcji. Uczestnicy czuli zadowolenie z powierzonego do wykonania zadania, które pozwoliło na zdobycie ogromnego zasobu wiedzy i umiejętności.
Wykonanie projektu pozwoliło na utwierdzenie się w przekonaniu, że wybrany przez nich zawód jest zawodem kluczowym, zarówno dla regionu świętokrzyskiego, jak i pozostałych regionów Polski.
Projekt „Edukacja Zawodowa w Praktyce” jest dobrym przykładem zmian w szkolnictwie zawodowym, co jest szczególnie istotne w roku szkolnictwa zawodowego. Projekt łączy praktykę z teorią, angażuje pracodawców w rozwój zawodowy potencjalnych pracowników oraz daje wskazówki na poprawę jakości kształcenia zawodowego, a jego efekty pozostaną widoczne wśród uczniów i nauczycieli przez dłuższy czas.

Skip to content