Michał Mirkiewicz kolejny raz stypendystą Prezesa Rady Ministrów

15 grudnia 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2017/2018.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
Wśród najlepszych uczniów znalazł się już po raz trzeci Michał Mirkiewicz, uczeń klasy 4b Technikum nr 1 kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Michał interesuje się turystyką i kulturą innych krajów i nieprzypadkowo wybrał kierunek związany z hotelarstwem, gdyż wiąże z tym zawodem swoją przyszłość.

Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice uczniów oraz inni zaproszeni goście. Pan kurator i wojewoda pogratulowali uczniom wybitnych osiągnięć edukacyjnych i życzyli im dalszych sukcesów.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.
Gratulujemy Michałowi i wszystkim nagrodzonym.

 

Skip to content