Wyniki rekrutacji do projektu ”Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

 

Informujemy, iż został zakończony proces rekrutacji do projektu ”Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbyło się dniu 24.01.2018 r.

 

 

W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli:

 • Przewodniczący Komisji – Michał Zatorski – Prezes Zarządu AP
 • Członek Komisji – Marzena Piwowarczyk – Kierownik Projektu
 • Członek Komisji – Monika Wójcik – Dyrektor Szkoły/Koordynator Szkolny
 • Członek Komisji – Agnieszka Sadowska – Kierownik Szkolenia Praktycznego
 • Sekretarz Komisji – Mariola Kubas

Do udziału w projekcie zgłosiło się 110 kandydatów, w tym:

 1. uczniów kształcących się na kierunku Technik hotelarstwa: 48 osób
 2. uczniów kształcących się na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych: 27 osób
 3. uczniów kształcących się na kierunku Technik geodeta: 35 osób

Podczas weryfikacji ankiet rekrutacyjnych Komisja sprawdziła: kompletność dokumentów, spełnienie formalnych warunków uczestnictwa w projekcie określonych w § 6 – posiadanie statusu ucznia szkoły klasy II lub III i kierunku kształcenia objętego wsparciem, kryteriów rekrutacji z § 8 Regulaminu oraz wymogów formalno-prawnych udziału w danym rodzaju wsparcia.
Wszyscy kandydaci spełnili warunki formalne uczestnictwa w projekcie – posiadanie statusu ucznia Technikum Nr 1 w Starachowicach, kierunku kształcenia objętego wsparciem oraz wymagane Regulaminem kryteria kwalifikowalności.
Ze względu na ograniczoną liczbę osób, które mogą wnioskować o udział w projekcie (projekt kierowany do konkretnych kierunków kształcenia objętych wsparciem) i spełnienie wymogów formalno-prawnych uwzględniono w procesie rekrutacji uczniów kl. I i IV z kierunku Technik geodeta.

W procesie rekrutacji uwzględniono następującą skalę punktową:

– od 10 do 30 pkt – w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:

 • orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt
 • pochodzenie z rodziny wielodzietnej – 10 pkt
 • bezrobocie przynajmniej jednego z rodziców – 10 pkt

– od 1 do 4 pkt – Frekwencja uzyskana w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 wg skali:

 • 0-49% – 1 pkt
 • 50-66% – 2 pkt
 • 67-83% – 3 pkt
 • 84-100% – 4 pkt

– od 1 do 6 pkt – Ocena z zachowania w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 wg skali:

 • naganne – 1 pkt
 • nieodpowiednie – 2 pkt
 • poprawne – 3 pkt
 • dobre – 4 pkt
 • bardzo dobre – 5 pkt
 • wzorowe – 6 pkt

Maksymalna liczba punktów wynosi 40.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów, wystąpienia oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania Komisja brała pod uwagę rekomendację wychowawcy klasy.

 

Listy uczniów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz rezerwowych do projektu znajdują się:

 

 

 

 

Skip to content