Wsparcie i motywacja

wsparcie i motywacjaW skład zespołu wychowawczego wchodzą:

  1. wszyscy wychowawcy klas
  2. pedagog szkolny i psycholog szkolny
  3. nauczyciele uczący w klasie, w której pojawił się problem.

Istnienie zespołu wychowawczego ułatwia wykonywanie zadań stojących przed wychowawcami , ale też przed szkołą i innymi nauczycielami, daje szanse na zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych szkoły, integruje wychowawców poprzez wspólną pracę i wspólne cele.

Celem Zespołu Wychowawczego  jest nadzorowanie pracy uczniów, wspieranie i motywowanie do nauki i wysokiej frekwencji, wspomaganie w sytuacji trudnej i kryzysowej.

W okresie pracy w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym nasz Zespół:

  • wspiera nauczycieli, rodziców, uczniów w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dotyczących wysokiej absencji i trudności w nauce, a także problemów emocjonalnych młodzieży
  • współpracuje ze środowiskiem lokalnym np. z ośrodkami pomocy społecznej,
  • prowadzi konsultacje wychowawcze z udziałem pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • koordynuje wdrażanie dostosowań edukacyjnych podczas lekcji
  • zamieszcza treści psychologiczno-pedagogiczne  dla społeczności szkolnej za pośrednictwem Librusa

Dla wielu nauczycieli praca wychowawcza jest najtrudniejszym aspektem zawodu. Uczniowie oczekują od niego nie tylko przekazywania wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu problemów, w znalezieniu swego miejsca w grupie, wsparcia i zrozumienia ich potrzeb. Nawet jeśli nauczyciel jest przez młodzież lubiany i ceniony, to w kontaktach na płaszczyźnie wychowawca – uczeń dochodzi niejednokrotnie do „konfliktu interesów”: wychowawca dąży do dyscypliny – uczniowie woleliby swobodę, wychowawca chciałby mieć klasę z dobrą średnią ocen oraz frekwencją – uczniom nie zawsze chce się uczyć, wychowawca oczekuje usprawiedliwień w wyznaczonym terminie – uczniowie zapominają, wychowawca nakłada kary za przewinienia zgodnie ze szkolnymi procedurami – uczniowie oczekują wyrozumiałość itd. itd.
Dlatego tak ważna jest możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji, wspólnego omówienia najtrudniejszych sytuacji i wątpliwości. Zwiększa się przez to efektywność pracy ucznia, dochodzi do ograniczenia ilości indywidualnych błędów i pojawia się możliwość pomocy tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań. Stąd duże znaczenie funkcjonowania zespołu wychowawczego w szkole, który umożliwia pomoc wychowawcom w napotkanych przez nich trudnościach oraz pomaga ustanowić wspólne, jednakowe zasady obowiązujące wszystkich uczniów szkoły.

Skip to content