Innowacyjne projekty unijne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach będą uczestniczyć w dwóch projektach UE w ramach programu Erasmus+ w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Będą to projekty realizowane w sektorze Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne oraz Współpraca szkół:
– “Innowacyjne metody nauczania drogą do zredukowania absencji uczniów”
– “Odkrywanie świata z angielskim”
Partnerami obu projektów są: Włochy, Turcja, Francja i Rumunia. Koordynatorem ze strony polskiej jest nauczyciel języka angielskiego, pani Joanna Kiełek.

Celem projektu “Innowacyjne metody nauczania drogą do zredukowania absencji uczniów” jest stworzenie lub wprowadzenie już istniejących innowacyjnych, atrakcyjnych i efektywnych metod nauczania w celu zredukowania zjawiska opuszczania lekcji i przedwczesnego kończenia nauki.
Najważniejsze cele, które powinny zostać zrealizowane poprzez określone działania projektowe to zredukowanie absencji, zwiększenie liczby nauczycieli wykorzystujących innowacyjne, atrakcyjne i efektywne metody nauczania i technologię cyfrową, cyfrowe materiały pedagogiczne powstałe w trakcie działań projektowych. Warsztaty, dyskusje, lekcje pokazowe i materiały wypracowane przez nauczycieli i uczniów będą podstawą do stworzenia poradnika, który mógłby stanowić pomoc dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie z problemem wysokiej absencji uczniów.
W ramach projektu uczniowie i nauczyciele wyjadą do Włoch w styczniu 2019r, do Rumunii w marcu 2020r. i do Francji w maju 2020r. W lipcu 2018r.grupa nauczycieli wyjedzie do Turcji. Partnerzy projektu przyjadą do Polski i ZSZ nr 1 w październiku 2019r.

Projekt “Odkrywanie świata z językiem angielskim” bazuje na świadomości faktu, jak ważna jest znajomość języków obcych w dzisiejszym globalnym świecie. Projekt ma przede wszystkim na celu rozwijanie sprawności posługiwania się językiem angielskim oraz budzenie motywacji do nauki a także sprawienie, by lekcje mogły być podstawą dobrej zabawy. By ten cel osiągnąć nauczyciele uczestniczący w projekcie będą poszukiwać atrakcyjnych metod nauczania, które wzmocnią motywację uczniów do nauki i wpłyną na ich aktywny udział w lekcjach. U podstaw projektu leży wiara, że uczniowie, którzy potrafią wykorzystać odpowiednie strategie uczenia się lepiej wykorzystują szanse, które daje im nauka w szkole a w przyszłości potrafią je wykorzystać do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Dlatego też równie ważne dla działań przewidzianych w projekcie będzie wskazywanie uczniom efektywnych strategii uczenia się oraz pomoc w zdefiniowaniu własnego stylu uczenia się.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu “Odkrywanie świata z językiem angielskim” odbędzie się w Polsce w ZSZ nr 1, w listopadzie 2019r.Odwiedzą nas uczniowie i nauczyciele z Turcji, Włoch, Francji i Rumunii.
Kolejne spotkania uczniów i nauczycieli będą miały miejsce we Włoszech, w kwietniu 2019r., w Rumunii, we wrześniu 2019r.oraz we Francji, w marcu 2020r. W czerwcu 2020r. odbędzie się spotkanie szkoleniowe nauczycieli w Turcji.

Dzięki wymianie doświadczeń i dzieleniu się dobrymi praktykami, nauczyciele ZSZ nr 1 uczestniczący w projektach będą mieli możliwość wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz podwyższenia swoich kompetencji, zarówno zawodowych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Międzynarodowe spotkania, dyskusje i warsztaty pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, umiejętności, możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczniowie będą pracować w zespołach międzynarodowych, co wpłynie na poprawę ich umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zwiększy ich poczucie własnej wartości, wpłynie na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz świadomości międzykulturowej. Naszym celem jest również podniesienie świadomości wagi projektów unijnych oraz rozumienia wspólnych wartości europejskich: szacunku dla godności człowieka i jego praw, wolności, demokracji, równości i praworządności.

 

 

Skip to content