Egzamin zawodowy – ważne informacje!

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów –
ważne informacje dla uczniów przed egzaminem

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np.: w poruszaniu się.

 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali .
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą- jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali).

 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.
  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystąpienia do egzaminu.

 3. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz- jeżeli to konieczne- znajdujących się w nich sprzętów.

 4. W przypadku egzaminów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z tego samego urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego urządzenia oraz po skorzystaniu z tego urządzenia.

 5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 6. Zdający po egzaminie nie dzielą się wrażeniami miedzy sobą na terenie szkoły ani przed szkołą. Kontaktują się po powrocie do domu z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

 7. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 8. Pamiętaj o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzenie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej, po zakończeniu pracy na stanowisku egzaminacyjnym,
  • niedotykanie dłońmi okolic twarz, zwłaszcza nosa, oczu, ust, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Po zakończonym egzaminie zdający bezzwłocznie opuszcza teren szkoły.

Skip to content