Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”

To już drugi rok realizacji projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt  „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, opracowany przez nauczycieli szkoły, skierowany jest  do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich, wdrażany w okresie styczeń 2016 – czerwiec 2018. W trakcie realizacji główny nacisk położony jest na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w firmach przyjmujących za granicą, doskonalenie języków obcych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz poprawę stopnia przejrzystości i uznania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mają okazję do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania zakładów usługowych, gastronomicznych i hotelarskich w krajach partnerskich.  W maju 2017 r. został zorganizowany wyjazd  20-osobowej grupy uczestników na staże do Włoch a obecnie zakończyła się rekrutacja uczestników na praktyki zagraniczne, które odbędą się w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Hiszpanii w okresie 30.04.2018 r. – 26.05.2018 r.

Działania projektu skierowane są w bieżącym roku do uczniów klas trzecich – IIIa technik ekonomista, IIIb – technik hotelarstwa i IIIc – technik żywienia i usług gastronomicznych. W celu poinformowania potencjalnych uczestników od września  2017 r. prowadzono akcję promującą projekt. Uruchomiony został punkt konsultacyjno-doradczy, za który odpowiedzialni byli koordynatorzy projektu. Działania informacyjne obejmowały m.in.: spotkania i pokazy prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczestników realizujących projekt w ubiegłym roku, ogłoszenia, spotkanie z przedstawicielami lokalnych pracodawców, informacje na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z wytycznymi  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER,  rekrutację prowadzono w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny
 • jasno określone kryteria naboru

Rekrutację uczestników prowadziła szkolna komisja rekrutacyjna, w składzie: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele języka angielskiego, koordynatorzy projektu w oparciu o zasady zawarte w Regulaminie. Zasady rekrutacji oraz formularz aplikacyjny przedstawiono na tablicy informacyjnej projektu i stronie internetowej szkoły.  Na podstawie składanych dokumentów aplikacyjnych opracowano listy rankingowe i komisja  wyłoniła uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne do Walencji w Hiszpanii. Zgodnie z założeniami projektu na liście głównej zostało zakwalifikowanych 20 uczestników (8 uczniów w zawodzie technik ekonomista, 8 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 4 uczniów w zawodzie technik żywienia). Do listy głównej stworzono listę rezerwową potencjalnych uczestników.

Lista główna uczestników:

 1. Bidziński Kamil
 2. Falkiewicz Mikołaj
 3. Iwaniec Maciej
 4. Jabłońska Jagoda
 5. Jagieła Ewa
 6. Janikowska Ilona
 7. Kiepas Wiktoria
 8. Krawczyk Weronika
 9. Kułaga Anna
 10. Kumek Joanna
 11. Kunert Olga
 12. Kurp Karolina
 13. Mamerski Karol
 14. Michnowski Jakub
 15. Pękala Katarzyna
 16. Rokita Marcela
 17. Skrucha Diana
 18. Spadło Dominika
 19. Stępień Ola
 20. Szmalec Patrycja

Lista rezerwowa:

Rezerwa technik ekonomista

 1. Kończak Martyna
 2. Orczyk Angelika
 3. Jagiełło Ewelina

Rezerwa technik hotelarstwa

 1. Wróblewski Kamil
 2. Czernik Kamila
 3. Niewczas Patrycja
 4. Jeziorski Sebastian
 5. Wiśniowiecka Patrycja

W celu przygotowania do wyjazdu oraz integracji grupy rozpoczęły się dla uczestników  zaplanowane w projekcie zajęcia pedagogiczno-językowo-kulturowe.

Projekt opracował i koordynuje zespół nauczycieli: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos, Hanna Jasek.

Skip to content