Formy pomocy dla ucznia

Poniżej przedstawimy informacje dotyczące form pomocy, z których skorzystać mogą nasi uczniowie.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi i terminowego składania wniosków.

 

 

 • W ramach Programu „Dobry start” kwota 300 zł dla każdego ucznia. Świadczenie przysługuje raz w roku dla uczniów do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole będą otrzymywać  je do ukończenia  24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających  w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  Wnioski należy złożyć do urzędu miasta/gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej (np. centrum świadczeń)  właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko   (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).Wniosek –można było składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada! W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie   2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

 • W ramach Programu „Wyprawka szkolna” kwota od 175 zł do 445 zł w celu dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniowi niepełnosprawnemu, posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek u dyrekcji szkoły (gotowe wnioski do pobrania w sekretariacie), a odebrać pieniądze będzie można po dostarczeniu rachunków, faktur  lub oświadczenia (formularz w sekretariacie szkoły)  w Urzędzie Miasta Starachowice (szczegóły u pedagoga szkolnego).

 

 • Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto (pomoc przyznawana jest w formie pieniężnej, a jej wysokość ustalana jest przez poszczególne gminy – w przedziale od 99 zł do 248 zł lub w formie rzeczowej).
  Wnioski przyjmowane są w Urzędach Gminy w miejscu zamieszkania do 15 września.

 

 • Zasiłek szkolny (w formie pieniężnej lub rzeczowej), który przysługuje uczniom z rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi (pożar domu, choroba, śmierć czy utrata pracy przez rodziców. W zależności od rodzaju zdarzenia , pomoc przyznawana jest na wniosek lub z urzędu, w kwocie wynoszącej maksymalnie 620 zł (pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego).
  Wnioski można składać w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem szkoły w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia

 

 • W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują wnioski o opłacenie posiłków. Do programu kwalifikują się uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 771 zł netto.

 

 

Skip to content